نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   نامه صادق
نامه صادق
مطالعات میان رشته ای دین، فرهنگ و ارتباطات
سردبير: حسن بشیر
مدير مسئول: رضا اکبری
عنوان: نامه صادق
عنوان فرعی: مطالعات میان رشته ای دین، فرهنگ و ارتباطات
زبان: فارسی
دوره نشر: شش ماه یک بار
نوع نشریه: علمی _ تخصصی
شاپا: ۲۰۰۸-۰۷۲۷
نامه صادق - 31
پیاپی ۳۱، شماره ۳۱م، بهار و تابستان ۱۳۸۶، ۱۸۵ صفحه، وزيرى