نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   کتاب شیعه
کتاب شیعه
عنوان: کتاب شیعه
زبان: فارسی
دوره نشر: شش ماه یک بار
نوع نشریه: تخصصی موسسه کتابشناسی شیعه، ویژه تراجم، کتابشناسی، نسخه پژوهی، نقد کتاب
شماره‌ها:
کتاب شیعه - 1
پیاپی ۱، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۹، ۵۱۹ صفحه، رحلى كوچك
کتاب شیعه- 2
پیاپی ۲، ویژه‌نامه تراجم، کتاب شناسی، نسخه پژوهی، نقد کتاب، سال اول، شماره دوم، ۱۳۸۹ش.، ۴۹۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب شیعه- 3
پیاپی ۳، سال دوم، شماره اول، ۱۳۹۰ش.، ۴۱۱ صفحه، رحلى كوچك
کتاب شیعه- 4
پیاپی ۴، سال دوم، شماره دوم، ۱۳۹۰ش.، ۳۶۱ صفحه، رحلى كوچك
کتاب شیعه- 5
پیاپی ۵، سال سوم، شماره اول، ۱۳۹۱ش.، ۴۵۷ صفحه، رحلى كوچك
کتاب شیعه- 6
پیاپی ۶، سال سوم، شماره دوم، ۱۳۹۱ش.، ۲۸۰ صفحه، رحلى كوچك
کتاب شیعه- 7و8
پیاپی ۷و۸، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۹۲ش.، ۶۱۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب شیعه- 9و10
پیاپی ۹ و ۱۰، سال پنجم، شماره اول، ۱۳۹۳ش.، ۶۷۸ و ۱۰ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: موسسه کتابشناسی شیعه
کتاب شیعه- 11و12
پیاپی ۱۱و۱۲، سال ششم، شماره اول، ۱۳۹۴ش.، ۴۹۵ صفحه، رحلى كوچك
کتاب شیعه- 13و14
پیاپی ۱۳و۱۴، سال هفتم، شماره اول، ۱۳۹۵ش.، ۶۶۳ صفحه، رحلى كوچك
کتاب شیعه- 21و22
پیاپی ۲۱و۲۲، سال ۱۱م، شماره اول، ۱۳۹۹ش.، ۵۹۱ صفحه، رحلى كوچك