نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   العقیدة
العقیدة
عنوان: العقیدة
زبان: عربی
دوره نشر: فصلنامه
نوع نشریه: فصلیة تعنی بمسائل العقیدة و علم الکلام القدیم و الجدید
شماره‌ها:
پیاپی ۳، ویژه‌نامه فی ذکری الفیة السید المرتضی قدس سره، سال اول، شماره سوم، ۱۴۳۶ق.، ۴۱۶ صفحه، وزيرى
العقیده- 7
سال سوم، شماره هفتم، ربیع الثانی ۱۴۳۷ق.، ۲۹۶ صفحه، وزيرى