نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   مخطوطاتنا
مخطوطاتنا
عنوان: مخطوطاتنا
زبان: عربی
دوره نشر: فصلنامه
نوع نشریه: متخصصة تعنی بشوون المخطوطات و الوثائق و تاریخها
شاپا: ۲۰۱۴.۱۴۳۵A.H
شماره‌ها:
پیاپی ۱، شماره اول، ۱۴۳۵ق.، ۳۹۵ صفحه، رحلى كوچك
مخطوطاتنا- 2
پیاپی ۲، شماره دوم، ۱۴۳۶ق.، ۵۳۴ صفحه، رحلى كوچك