نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   مجلة المخطوطات والوثائق الإسلامیّة
مجلة المخطوطات والوثائق الإسلامیّة
سر دبیر و مدیر مسئول و نام عضو و نام عضو و نام عضو: علی جهاد ظاهر الحسانی
عنوان: مجلة المخطوطات والوثائق الإسلامیّة
زبان: عربی
دوره نشر: شش ماه یک بار
المخطوطات والوثائق الإسلامیّة- 1
پیاپی ۱، سال اول، شماره اول، محرم ۱۴۳۷ق. برابر ۲۰۱۵ش.، ۲۴۸ و ۱۶ صفحه، وزيرى
اهدا کننده: حسین جهاد ظاهر الحسانی و حسین جهاد ظاهر الحساني