نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   کتاب گزار
کتاب گزار
سردبیر و عضو هیئت علمی: مجید هادی زاده
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان
عضو هیئت علمی: دکتر رسول جعفریان
عضو هیئت علمی: محمدعلی مهدوی راد
عضو هیئت علمی: شیخ رضا مختاری
عضو هیئت علمی: احمد عابدی
مدیر مسئول: محمّد حسن مظاهری
معاون سردبیر: علیرضا صادقی
عنوان: کتاب گزار
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
شماره‌ها:
کتاب گزار- 1
پیاپی ۱، سال اول، شماره اول، ۱۳۹۵ش.، ۵۸۴ صفحه، رحلى كوچك
کتاب گزار- 4و5
پیاپی ۴و۵، سال اول و دوم، ۱۳۹۶ش.، ۱۲۲۴ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: مجید هادی زاده
کتاب گزار- 2و3
سال اول، شماره دوم، ۱۳۹۵ش.، ۱۰۳۸ صفحه، رحلى كوچك
همچنین نگاه کنید
مجید هادی زاده مجید هادی زاده (اهدا کننده)