نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   میراث
میراث
سردبیر: مجید غلامی جلیسه
صاحب امتیاز: خانه کتاب
مدیر داخلی: شیرین علینقی
مدیر داخلی: مریم منصوری رضی
عنوان: میراث
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
نقد کتاب (میراث)- 3و4
سال اول، شماره سوم، ۱۳۹۳ش.، ۳۰۰ صفحه، وزيرى