نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   رأیٌ آخر
رأیٌ آخر
إشراف: سید هاشم میلانی
صاحب امتیاز: المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة
مدیر تحریر: جهاد سعد
عنوان: رأیٌ آخر
زبان: عربی
شماره‌ها:
رأیٌ آخر- 4
پیاپی ۴، ۲۰۱۶م.، ۲۴۵ صفحه، وزيرى
اهدا کننده: المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة
رأیٌ آخر- 14
پیاپی ۱۴، ۲۰۱۷م.، ۳۵۱ صفحه، وزيرى
اهدا کننده: المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة
رأیٌ آخر- 19
پیاپی ۱۹، ۲۰۱۸م.، ۲۱۴ صفحه، وزيرى
اهدا کننده: المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة
رأیٌ آخر- 20
پیاپی ۲۰، ۲۰۱۸م.، ۲۳۹ صفحه، وزيرى
اهدا کننده: المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة
همچنین نگاه کنید
المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة (اهدا کننده)