نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   الاستغراب
الاستغراب
رئیس التحریر: سید هاشم میلانی
صاحب امتیاز: المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة
مدیر التحریر: محمود حیدر
مدیر المسؤول: إبراهیم بیرم
عنوان: الاستغراب
زبان: عربی
دوره نشر: فصلنامه
شماره‌ها:
الاستغراب- 3
پیاپی ۳، سال دوم، ۱۴۳۷ق. برابر ۲۰۱۶م.، ۳۹۳ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة
الاستغراب- 9
پیاپی ۹، سال سوم، ۱۴۳۹ق. برابر ۲۰۱۷م.، ۳۹۸ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة
الاستغراب- 13
پیاپی ۱۳، سال چهارم، ۱۴۴۰ق. برابر ۲۰۱۸م.، ۳۱۵ صفحه، رحلى كوچك
اهدا کننده: المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة
همچنین نگاه کنید
المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة (اهدا کننده)