نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   میراث شهاب
میراث شهاب
سردبیر: محمود طیار مراغی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
عنوان: میراث شهاب
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
طراحی و صفحه آرا: علی کسرائیان
شماره‌ها: