یادداشت‌ها
صفحه اصلی   /   یادداشت‌ها   /   يادداشتى بر اولين فهرست نسخ خطى چاپ شده در ايران
يادداشتى بر اولين فهرست نسخ خطى چاپ شده در ايران
در فهرست کتب کتبخانۀ مبارکۀ آستان قدس رضوی علی مشرفها آلاف السلام در کتابخانه محقق طباطبائی، یادداشتی از علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی نقل شده که ترجمۀ آن چنین است:
در آخر کتاب فردوس التواریخ در تاریخ مشهد، تألیف مولی نوروزعلی بسطامی درگذشته به سال ۱۳۰۹، که آن را بعد از سال ۱۳۰۰ نگاشته است ـ سالی که در آن ناصرالدین شاه، به زیارت مشهد خراسان رفت ـ و آن را در سال ۱۳۰۶ به چاپ فرستاده و چاپ آن در سال ۱۳۰۵ به انجام رسیده است، در خاتمه فهرست کتابهای کتابخانه آستان قدس رضوی و تعداد آنها را به نقل از دستخط حاج میرزا داوود که سرپرست کتابخانه بوده است آورده که به امر نواب اکتاو قاآن میرزا که تولیت کتابخانه را در آن زمان داشته است نوشته، و تعداد آنها را دو هزار و پنجاه و نه ۲۰۵۹ مجلد ذکر کرده.
از دستخط علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی

في آخر فردوس التواريخ في تاريخ المشهد تأليف المولى نوروز علي البسطامي المتوفى سنة ۱۳۰۹، ألفه بعد ۱۳۰۰ التي زار فيها ناصرالدين شاه مشهد خراسان وقدمه للطبع سنة ۱۳۰۶ وتم طبعه سنة ۱۳۱۵ أورد في الخاتمة فهرس كتب المكتبة الرضوية وتعدادها نقلا عن خط الحاج ميرزا داود الذي كان مشرف المكتبة وقد أمره النواب اكتاو قاآن ميرزا الذي كان هو متوليا للمكتبة في تلك الأوقات أنهاه إلى تسع وخمسين وألفي مجلد ۲۰۵۹
عن خط العلامة الشيخ آقا بزرگ الطهراني

دستخط محقق طباطبائی در اولین مجلد فهرست مخطوطات آستان قدس رضوی