مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
فهرست کاتبان نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ۱. فهرست کاتبان نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (نشر)
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۲. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی (ناشر (ج. 40/1))
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
دستور حکاکی ۳. دستور حکاکی (نشر)
نویسنده: مهرداد خلقی
اجازات الحدیث ۴. إجازات الحدیث (نشر)
التی کتبها شیخ المحدثین ومحیی معالم الدین المولی محمد باقر المجلسی الإصبهانی
گردآورنده: سید احمد حسینی اشکوری
بعض مثالب النواصب فی نقض «بعض فضائح الروافض» معروف به نقض ۵. النقض (نشر)
شناخت نامه عبدالجلیل و «نقض» ۶. شناخت نامه عبدالجلیل و «نقض» (نشر)
به کوشش: هادی ربانی
آثار بهارستان ۷. آثار بهارستان (نشر)
معرفی مجموعه آثار منتشره کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
التراث الطبی العربی ۸. التراث الطبی العربی (نشر)
مقدمه ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی ۹. مقدمه ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی (نشر)
تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی ۱۰. تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی (نشر)
نویسنده: نجیب مایل هروی
الشریعة إلی إستدراک الذریعة[آقا بزرگ‌ الطهرانی‌] ۱۱. الشریعة إلی إستدراک الذریعة[آقا بزرگ‌ الطهرانی‌] (نشر)
فائق المقال فی الحدیث و الرجال ۱۲. فائق المقال فی الحدیث و الرجال (نشر)
نزهت الأخبار ۱۳. نزهت الأخبار (نشر)
تاریخ و جغرافیای فارسی
نویسنده: میرزا جعفر خان حقائق نگار خورمجی
حدیث عشق ۱۴. حدیث عشق (نشر)
جلد 1 به کوشش: سهل علی مددی
جلد 2و3و5و6 به کوشش: نادر مطلبی کاشانی، محمد حسین مرعشی
جلد 7 به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
جلد 8 به کوشش: فریبا افکاری
جلد 9 به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی
فرایند های غیر شیمیائی برای آفت زدایی مجموعه های کتابخانه ۱۵. فرایند های غیر شیمیائی برای آفت زدایی مجموعه های کتابخانه (نشر)
تاریخچه کتابخانه مجلس ۱۶. تاریخچه کتابخانه مجلس (نشر)
اولین کتابخانه رسمی کشور
نسخه پژوهی ۱۷. نسخه پژوهی (نشر)
۱۸. عین الحکمة (نشر)
مفهوم خدا ۱۹. مفهوم خدا (نشر)
ر‌هیافت‌‌ها‌ی‌ جامعه‌شناسانه‌، ‌انسان‌شناسانه‌ و رو‌ان‌شناسانه‌ به‌ سو‌ی‌ منشا مفهوم‌ خد‌ا
مترجم: عذرا لوعلیان
تاریخ ذوالقرنین ۲۰. تاریخ ذوالقرنین (نشر)
هدایة الاصول ۲۱. هدایة الاصول (نشر)
الاربعینیات لکشف انوار القدسیات ۲۲. الاربعینیات لکشف انوار القدسیات (نشر)
نویسنده: قاضی سعید قمی
مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام ۲۳. ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام (نشر)
نامه معانی ۲۴. نامه معانی (نشر)
یادنامه استاد احمد گلچین معانی
به کوشش: بهروز ایمانی
الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقدیم ۲۵. الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقدیم (نشر)
۲۶. الالهیات من المحاکمات بین شرحی الاشارات (نشر)
۲۷. دیوان شاپور تهرانی (نشر)
روضة المنجمین ۲۸. روضة المنجمین (نشر)
مکاتبات هانری کربن و ولادیمیر ایوانف ( 1345 ـ 1326 / 1966 ـ 1947 ) ۲۹. مکاتبات هانری کربن و ولادیمیر ایوانف ( 1345 ـ 1326 / 1966 ـ 1947 ) (نشر)
خاتمه شاهد صادق ۳۰. خاتمه شاهد صادق (نشر)
در ضبط اسماء جغرافیایی
نویسنده: محمد صادق صادقی اصفهانی
الهیات فلسفی توماس آکوئیناس ۳۱. الهیات فلسفی توماس آکوئیناس (نشر)
تاریخ کتابخانه های مساجد ایران ۳۲. تاریخ کتابخانه های مساجد ایران (نشر)
فارابی و مکتبش ۳۳. فارابی و مکتبش (نشر)
زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی ۳۴. زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی (نشر)
دین و سیاست در دولت عثمانی ۳۵. دین و سیاست در دولت عثمانی (نشر)
چند امتیاز نامه عصر قاجار ۳۶. چند امتیاز نامه عصر قاجار (نشر)
به کوشش: میر هاشم محدث
تسنیم المقربین ۳۷. تسنیم المقربین (نشر)
شرح فارسی منازل السائرین خواجه عبد الله انصاری
نویسنده: شمس الدین محمد تبادکانی طوسی
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین ۳۸. تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین (نشر)
قواعد السلاطین ۳۹. قواعد السلاطین (نشر)
اسناد روحانیت و مجلس ۴۰. اسناد روحانیت و مجلس (نشر)
جلد 2 ـ 4 به کوشش: منصوره تدین پور
گردآورنده: استاد عبدالحسین حائری
سلوة الشیعة ۴۱. سلوة الشیعة (نشر)
کهن ترین تدوین موجود از سروده های منسوب به امیر مومنان علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌ علیها السلام‌
گردآورنده: علی فنجگردی نیشابوری
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
فهرست کتاب های خطی کتابخانه مجلس سنا ۴۲. فهرست کتاب های خطی کتابخانه مجلس سنا (نشر)
گنجینه بهارستان ۴۳. گنجینه بهارستان (نشر)
جلد 1 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 2 به کوشش: بهروز ایمانی
جلد 3 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 4 به کوشش: محمد باهر
جلد 5 به کوشش: حسنعلی علی اکبریان
جلد 6 به کوشش: سعید میر محمد صادق
جلد 8 به کوشش: محمد حسین درایتی
گنجینه بهارستان( مجموعه رسائل مکتوب) ۴۴. گنجینه بهارستان( مجموعه رسائل مکتوب) (نشر)
به کوشش: میر هاشم محدث
رنج و گنج ۴۵. رنج و گنج (نشر)
یادمان نامه میراث شناس معاصر سید احمد حسینی اشکوری
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
فهرست مختصر نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ۴۶. فهرست مختصر نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (نشر)
ظفرنامه ۴۷. ظفرنامه (نشر)
نویسنده: علی یزدی
مترجم مقدمه به انگلیسی: عبدالقادر هاشمی
ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب والسنه ۴۸. ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب والسنه (نشر)
نویسنده: علامه حلی
کنز الاکتساب ۴۹. کنز الاکتساب (نشر)
رساله ای منظوم در فن مهر کنی و هنرهای وابسته
به کوشش: سید عارف نوشاهی
شاعر: ابن عطاءالله رحمتی
العقد النضید المستخرج من شرح ابن ابی الحدید ۵۰. العقد النضید المستخرج من شرح ابن ابی الحدید (نشر)
میراث بهارستان (مجموعه ۱۳ رساله) ۵۱. میراث بهارستان (نشر)
طبقات أعلام الشیعة ۵۲. طبقات أعلام الشیعة (نشر)
منظر الاولیاء ۵۳. منظر الاولیاء (نشر)
در مزارات تبریز و حومه
نویسنده: محمدکاظم اسرار تبریزی
اسناد دوره اول مجلس شورای ملی ۵۴. اسناد دوره اول مجلس شورای ملی (نشر)
سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین (در شرح احوال خواجه عبدالله احرار) ۵۵. سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین (در شرح احوال خواجه عبدالله احرار) (نشر)
نویسنده: محمد سمرقندی
فهرست اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی  (موجود در موزه ملی، سازمان اوقاف، کتابخانه ملی تبریز، بقعه شیخ صفی و ...) ۵۶. فهرست اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی (موجود در موزه ملی، سازمان اوقاف، کتابخانه ملی تبریز، بقعه شیخ صفی و ...) (نشر)
شرح مثنوی ۵۷. شرح مثنوی (نشر)
نویسنده: محمد نعیم
مترجم مقدمه به انگلیسی: عبدالقادر هاشمی
۵۸. دیوان حسن کاشی (نشر)
به کوشش: عباس رستاخیز
شاعر: حسن کاشی
دیوان اشعار صفایی جندقی (1236-1314 ق) ۵۹. دیوان اشعار صفایی جندقی (1236-1314 ق) (نشر)
۶۰. جنگ انجمن فهرستنگاران نسخه های خطی (نشر)
سفرنامه حاج ایازخان قشقایی به مکه، مدینه و عتبات عالیات در روزگار احمدشاه قاجار (1340 - 1341 ق / 1301ش) ۶۱. سفرنامه حاج ایازخان قشقایی به مکه، مدینه و عتبات عالیات در روزگار احمدشاه قاجار (1340 - 1341 ق / 1301ش) (نشر)
سالنامه های کتابخانه مجلس شورای اسلامی (برخی از سالنامه های موجود در بخش نشریات) از سال 1251 - 1357 ۶۲. سالنامه های کتابخانه مجلس شورای اسلامی (برخی از سالنامه های موجود در بخش نشریات) از سال 1251 - 1357 (نشر)
گردآورنده: حجت امیری
بازسازی متون کهن حدیث شیعه ۶۳. بازسازی متون کهن حدیث شیعه (نشر)
روش،تحلیل،نمونه
نویسنده: محمد عمادی حائری
فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجلال الدین محدث ارموی ۶۴. فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجلال الدین محدث ارموی (نشر)
چکیده و متن کامل سالنامه های ایران 1312 - 1290 ق ۶۵. چکیده و متن کامل سالنامه های ایران 1312 - 1290 ق (نشر)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ۶۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (ناشر جلد 20)
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
گردآورنده جلد 20: سید محمدحسین حکیم
شرح الکنوز و بحر الرموز ۶۷. شرح الکنوز و بحر الرموز (نشر)
ذیل نفثة المصدور ۶۸. ذیل نفثة المصدور (نشر)
فریدة الاصقاع فی ترجمة سلوان المطاع ۶۹. فریدة الاصقاع فی ترجمة سلوان المطاع (نشر)
تحفة العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین صفوی ۷۰. تحفة العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین صفوی (نشر)
دیوان سنجر کاشانی ۷۱. دیوان سنجر کاشانی (نشر)
فرقه دمکرات در سراب ! (تشکیل و فعالیت فرقه دمکرات در شهرستان سراب به روایت اسناد منتشر نشده) ۷۲. فرقه دمکرات در سراب ! (تشکیل و فعالیت فرقه دمکرات در شهرستان سراب به روایت اسناد منتشر نشده) (نشر)
رساله در پادشاهی صفوی ۷۳. رساله در پادشاهی صفوی (نشر)
اعتراف نامه ۷۴. اعتراف نامه (نشر)
روزنامه خاطرات ابگر (علی اکبر) ارمنی، از جدید الاسلامان عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی همراه با رساله شناخت به خط گرجی در اثبات تشیع از جدید الاسلامی گرجی از روزگار شاه عباس صفوی
فهرستواره دستنوشته های ایران (دنا) ۷۵. فهرستواره دستنوشته های ایران (دنا) (نشر)
به کوشش: مصطفی درایتی
اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن ‌پژوهی، نسخه ‌شناسی و فهرستنگاری) ۷۶. اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن ‌پژوهی، نسخه ‌شناسی و فهرستنگاری) (نشر)
عرفات العاشقین و عرصات العارفین ۷۷. عرفات العاشقین و عرصات العارفین (نشر)
فهرست توصیفی شبیه نامه های دوره قاجار ( شبیه نامه های گنجینه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی) ۷۸. فهرست توصیفی شبیه نامه های دوره قاجار ( شبیه نامه های گنجینه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی) (نشر)
نویسنده: رضا کوچک زاده
الکشکول ۷۹. الکشکول (نشر)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی آیة الله گلپایگانی (قم) ۸۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی آیة الله گلپایگانی (قم) (نشر)
تکملة الذریعة الی تصانیف‌ الشیعة ۸۱. تکملة الذریعة الی تصانیف‌ الشیعة (نشر)
عبدالجلیل رازی قزوینی، روزگار و کتاب وی ۸۲. عبدالجلیل رازی قزوینی، روزگار و کتاب وی (نشر)
نویسنده: محمدعلی سلطانی
بررسی توصیفی ساختار دستوری کتاب «نقض» ۸۳. بررسی توصیفی ساختار دستوری کتاب «نقض» (نشر)
نویسنده: علی درویشانی
چکیده مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی (زنده در560ق.) ۸۴. چکیده مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی (زنده در560ق.) (نشر)
بررسیهای تاریخی در حوزه اسلام و تشیع (مجموعه نود مقاله و یادداشت) ۸۵. بررسیهای تاریخی در حوزه اسلام و تشیع (مجموعه نود مقاله و یادداشت) (نشر)
مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی (زنده در 560ق.) ۸۶. مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی (زنده در 560ق.) (نشر)
چکیده مقالات دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس ۸۷. چکیده مقالات دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس (نشر)
فهرست نامه ایران ۸۸. فهرست نامه ایران (نشر)
کتاب شناسی فهرست های دستنویس های اسلامی در کتابخانه های ایران
نویسنده: حسین متقی
فرهنگ رجال معاصر عراق ۸۹. فرهنگ رجال معاصر عراق (نشر)
تشیع و ولای اهل بیت در ادب قدیم فارسی (جنگ عبدالکریم مداح، مورخ 849) ۹۰. تشیع و ولای اهل بیت در ادب قدیم فارسی (جنگ عبدالکریم مداح، مورخ 849) (نشر)
به کوشش: امینه محلاتی
متون ایرانی ۹۱. متون ایرانی (نشر)
مجموعه رساله های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)
به کوشش: جواد بشری
تاریخ چاپ سنگی اصفهان ۹۲. تاریخ چاپ سنگی اصفهان (نشر)
مذکر الاصحاب ۹۳. مذکر الاصحاب (نشر)
مخطوطات کربلا ۹۴. مخطوطات الکربلاء (نشر)
اسناد روزنامه نگاران و مطبوعات به انضمام اسناد چاپ ۹۵. اسناد روزنامه نگاران و مطبوعات (نشر)
نامه های مشروطه ۹۶. نامه های مشروطه (نشر)
دوره دوم مجلس شواری ملی (صفر 1327- ربیع الثانی 1328ق)
به کوشش: ابراهیم ذوالفقاری
بهارستان در تاریخ ۹۷. بهارستان در تاریخ (نشر)
عطارد دانش (جشن نامه استاد عزیزالله عطاردی) ۹۸. عطارد دانش (جشن نامه استاد عزیزالله عطاردی) (نشر)
دیوان سلیمی تونی ۹۹. دیوان سلیمی تونی (نشر)
غزوات (در وقایع جمل، صفین و نهروان) ۱۰۰. غزوات (در وقایع جمل، صفین و نهروان) (نشر)
نذر عارف (جشن نامه دکتر عارف نوشاهی) ۱۰۱. نذر عارف (جشن نامه دکتر عارف نوشاهی) (نشر)
فردوس التواریخ ۱۰۲. فردوس التواریخ (نشر)
تاریخ ارض اقدس رضوی
نویسنده: نوروز علی فاضل بسطامی
دلیل الجنان و رکن الایمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان ۱۰۳. دلیل الجنان و رکن الایمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان (نشر)
معزی نامه ۱۰۴. معزی نامه (نشر)
مروری بر زندگی و اندیشه های عالمان خاندان معزی دزفولی
به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی، عباسعلی مردی
گزیده اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان ۱۰۵. گزیده اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان (نشر)
دیوان لطف الله نیشابوری ۱۰۶. دیوان لطف الله نیشابوری (نشر)
۱۰۷. انیس الخلوة و جلیس السلوة (نشر)
نسخه برگردان دستنویس شماره 1670 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)
به کوشش: محمد افشین وفایی، ارحام مرادی
نویسنده: مسافر ملطوی
۱۰۸. محفل انس (نشر)
جلوه هایی از آثار هنری موزه مجلس
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
۱۰۹. چهل طوفان (بررسی تصاویر چاپ سنگی طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا) (نشر)
نویسنده: علی بوذری
شرح کتاب الاشارات و التنبیهات ۱۱۰. الاشارات و التنبیهات (نشر)
نویسنده: ابوعلی سینا
فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (تالیف شده در 1328- 1338ق) ۱۱۱. فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (نشر)
نسخه برگردان دستنویس شماره 21564 کتابخانه مجلس شورای اسلامی
گردآورنده: کتابخانه سلطنتی تهران
فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز ۱۱۲. فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز (نشر)
نامه فرهنگیان (چاپ عکسی از روی نسخه بخط مولف) ۱۱۳. نامه فرهنگیان (نشر)
تذکره مردم دیده ۱۱۴. تذکره مردم دیده (نشر)
مثنوی معنوی (دفتر چهارم) ۱۱۵. مثنوی معنوی (نشر)
الابحاث المفیدة في تحصیل العقیدة ۱۱۶. الابحاث المفیدة في تحصیل العقیدة (عکسبرداری)
مخطوطة کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، برقم ۷۴۱۳.
زبان: عربی
نویسنده: علامه حلی
شماره نسخه عکسی: ع/۹۹
۱۱۷. الفصول المختارة من العیون والمحاسن (عکسبرداری)
زبان: عربی
نویسنده: شیخ مفید
سرعنوان موضوعی: اهل سنت > دف‍‍ا‌ع‍ی‍ه‌‌ه‍‍ا و ردی‍ه‌‌ه‍‍ا، شیعه > دفاعیه ها و ردیه ها، کلام شیعه امامیه > قرن4ق.
شماره نسخه عکسی: ع ۱۱۰
العبقات العنبریة في طبقات الجعفریة ۱۱۸. العبقات العنبریة في طبقات الجعفریة (عکسبرداری)
مخطوطة کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، برقم ۱۳۸۶.
شماره نسخه عکسی: ع/۲
الامامة والسیاسة ۱۱۹. الامامة و السیاسة (نشر و اشراف)
نویسنده: عبدالله ابن قتیبة دینوری
• الامامة والسیاسة، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۸ش.، اشراف: عبدالجبار ناجی
مُلحَقُ نهج البَلاغة ۱۲۰. ملحق نهج البلاغه (نشر)
منتخب مرقعات خوشنویسی ۱۲۱. منتخب مرقعات خوشنویسی (نشر)
العبقات العنبریة في طبقات الجعفریة ۱۲۲. العبقات العنبریة في طبقات الجعفریة (عکسبرداری)
مخطوطة کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، برقم ۱۳۸۶.
شماره نسخه عکسی: ع/۱
مُختارات مِن مَخْطوطاتِ تُرکیا ۱۲۳. مُختارات مِن مَخْطوطاتِ تُرکیا (ناشر همکار)
نویسنده: محقق طباطبائی
اسناد برده فروشی و منع آن در عصر قاجار ۱۲۴. اسناد برده فروشی و منع آن در عصر قاجار (نشر)
گردآورنده: نرگس علیپور
ترجمۀ قرآن کریم ۱۲۵. ترجمۀ قرآن کریم (نشر)
تکملة طبقات اعلام الشیعة ۱۲۶. تکملة طبقات اعلام الشیعة (نشر)
تذکره حیات خوشنویسان ۱۲۷. تذکره حیات خوشنویسان (نشر)
نویسنده: محمد حسین علوی
به پیوست: احوال خطاطان از محمد بختاورخان
ضوء الشّهاب في شرح الشّهاب ۱۲۸. ضوء الشّهاب في شرح الشّهاب (ناشر همکار)
ره‌آورد ستوده ۱۲۹. ره‌آورد ستوده (نشر)
نویسنده: منوچهر ستوده