مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دار الکتاب الجدید
دار الکتاب الجدید
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
معجم المخطوطات المطبوعة ۱. معجم المخطوطات المطبوعة (نشر)
قواعد تحقیق المخطوطات ۲. قواعد تحقیق المخطوطات (نشر)
فهرس المخطوطات العربیة بمکتبة الإمبروزیانا بمیلانو ۳. فهرس المخطوطات العربیة بمکتبة الإمبروزیانا بمیلانو (نشر)
المخطوطات العربیة فی فلسطین ۴. المخطوطات العربیة فی فلسطین (نشر)
۵. المختار من المخطوطات العربیة فی الآستانة (نشر)
رسالة من احمد تیمور إلی جرجی زیدان
نوادر المخطوطات العربیة فی مکتبات ترکیا ۶. نوادر المخطوطات العربیة فی مکتبات ترکیا (نشر)
نویسنده: رمضان ششن
أشهر الخطاطین فی الإسلام یاقوت المستعصمی ۷. أشهر الخطاطین فی الإسلام یاقوت المستعصمی (نشر)
امراء دمشق فی الاسلام ۸. امراء دمشق فی الاسلام (نشر)
و هو یتضمن ذکر من ولی امر دمشق فی الاسلام او دخلهامن الخلفاء و ارجوزه تحفه ذوی الالباب فی من حکم بدمشق من الخلفاء و الملوک و النواب
نویسنده: خلیل بن ایبک صفدی
۹. معجم المورخین الدمشقیین (نشر)
و آثارهم المخطوطة و المطبوعة
نویسنده: صلاح الدین منجد
فهرس مخطوطات العربیة فی مکتبة الکونغرس بواشنطن ۱۰. فهرس مخطوطات العربیة فی مکتبة الکونغرس بواشنطن (نشر)
القصیدة المذهبة فی مدح امیرالمومنین علی بن ابی طالب ۱۱. شرح القصیدة المذهبة فی مدح امیرالمومنین علی بن ابی طالب (نشر)
ولاة دمشق فی العهد السلجوقی ۱۲. تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها (نشر)
نویسنده: ابن عساکر