مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری ۱. میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری (نشر)
هجرت به حبشه ۲. هجرت به حبشه (نشر)
تاریخ محمدی ۳. تاریخ محمدی (نشر)
به‌ضمیمه‌ معرفت‌نامه‌ و هفت‌بند
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
نویسنده: حسن کاشی
قبیله بنوتمیم و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران ۴. قبیله بنوتمیم و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران (نشر)
قبیله ازد و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران ۵. قبیله ازد و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران (نشر)
نویسنده: لیلا خامسی پور
فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجلال الدین محدث ارموی ۶. فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجلال الدین محدث ارموی (نشر)
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه) ۷. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه) (نشر)
الانتفاضة الشعبانیة فی کربلاء شعبان 1411ه- آذار 1991م ۸. الانتفاضة الشعبانیة فی کربلاء شعبان 1411ه- آذار 1991م (نشر)
فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز ۹. فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز (نشر)
مخطوطات کربلا ۱۰. مخطوطات الکربلاء (نشر)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک (موقوفه آستان قدس رضوی) ۱۱. فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ و موزه‌ ملی‌ ملک‌
نویسنده (ج. 1-10): استاد ایرج افشار
نویسنده (ج. 14): سید محمدحسین حکیم
نویسنده (ج.1-10): استاد محمدتقی دانش پژوه
جشن نامه استاد محمدعلی مهدوی راد ۱۲. جشن نامه استاد محمدعلی مهدوی راد (نشر)
گردآورنده: دکتر رسول جعفریان
جشن نامه آیت‌الله ابراهیم امینی ۱۳. جشن نامه آیت‌الله ابراهیم امینی (نشر)
جشن نامه آیت الله رضا استادی ۱۴. جشن نامه آیت الله رضا استادی (نشر)
گردآورنده: دکتر رسول جعفریان
سراب و بازماندگان ۱۵. سراب و بازماندگان (نشر)
گزارش یک کشتار ۱۶. گزارش یک کشتار (نشر)
نویسنده: سید علی موجانی
جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری ۱۷. جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری (نشر)