مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   اداره کل فرهنگ و هنر خراسان
اداره کل فرهنگ و هنر خراسان
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
کتابخانه های استان خراسان از آغاز اسلام تا عصر حاضر ۱. کتابخانه های استان خراسان از آغاز اسلام تا عصر حاضر (نشر)
شامل کتابخانه های عمومی،خصوصی،آموزشی،شخصی
نویسنده: محمد نیک پرور
مزاری در آغوش تاریخ ۲. مزاری در آغوش تاریخ (نشر)
نویسنده: رمضانعلی شاکری