مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انتشارات دانشگاه تهران
انتشارات دانشگاه تهران
انتشارات دانشگاه تهران
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران ۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران (نشر)
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. دانشگاه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی‌. کتابخانه‌
نویسنده: محمد باقر حجتی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران ۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران (نشر)
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. دانشکده‌ حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌. کتابخانه‌
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
فهرست میکرو فیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۳. فهرست میکرو فیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (نشر)
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران ۴. فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران (نشر)
با همکاری دانشگاه تهران
سرشناسه: موسسه‌ مطالعات‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌ - دانشگاه‌ مک‌ گیل‌
نویسنده: دکتر مهدی محقق
فهرستواره نسخه های خطی مجموعه مشکوة ۵. فهرستواره نسخه های خطی مجموعه مشکوة (نشر)
اهدائی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
نویسنده: محمد شیروانی
جنگ مهدوی ۶. جنگ مهدوی (نشر)
تاریخ کتابت از 753 قمری به بعد چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه دکتر اصغر مهدوی
تهیه فهرستها: مهدی قمی نژاد
فرهنگنامه های عربی به فارسی ۷. فرهنگنامه های عربی بفارسی (نشر)
طبقات أعلام الشیعة ۸. طبقات أعلام الشیعة (ناشر جلد 6)
الذریعة إلی أصول الشریعة ۹. الذریعة إلی أصول الشریعة (نشر)
بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی ۱۰. بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی (نشر)
نویسنده: دکتر مهدی محقق
تمهید الأصول فی علم الکلام ۱۱. تمهید الأصول فی علم الکلام (نشر)
و هو الشرح‌ علی‌ القسم‌ النظری‌ من‌ رساله‌ جمل‌ العلم‌ و العمل‌ للسید المرتضی‌ علم‌الهدی‌
نویسنده: شیخ طوسی
الایضاح ۱۲. الایضاح (نشر)
معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم ۱۳. معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم (نشر)
نویسنده: محمد مشکوة
المبدا و المعاد ۱۴. المبدا و المعاد (نشر)
نویسنده: ابوعلی سینا
اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات ۱۵. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات (نشر)
نویسنده: شیخ مفید
الفصول الفخریة ۱۶. الفصول الفخریة (نشر)
نویسنده: ابن عنبه
جاویدان خرد ۱۷. جاویدان خرد (نشر)
مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام ۱۸. شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام (نشر)
از روی نسخه خطی مصحح با استفاده از نسخه عکسی شماره 707 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
به اهتمام: جلال الدین محدث ارموی
نویسنده: رشیدالدین وطواط
۱۹. سیمای رستم در شاهنامه (نشر)
سرشناسه: ابوالقاسم فردوسی
به کوشش: غلامرضا ستوده
عرفان پلی میان فرهنگ ها ۲۰. عرفان پلی میان فرهنگ ها (نشر)
بزرگداشت پرفسور آنه ماری شیمل،مجموعه‌ مقالات‌ همایش‌
سرشناسه: همایش‌ عرفان‌: پلی‌ میان‌ فرهنگ‌ها (۱۳۸۱: تهران‌)
سخنگوی شرق و غرب ۲۱. سخنگوی شرق و غرب (نشر)
مجموعه مقالات بزرگداشت پرفسور توشیهیکو ایزوتسو
سرشناسه: همایش‌ بزرگداشت‌ پروفسور توشیهیکو ایزوتسو (۱۳۸۰: تهران‌)
به کوشش: شهرام یوسفی فر
یادنامه ادیب نیشایوری ۲۲. یادنامه ادیب نیشایوری (نشر)
زندگانی‌ استاد و مجموعه‌ مقالات‌ در مباحث‌ علمی‌ و ادبی‌
گردآورنده: دکتر مهدی محقق
حدوث و قدم ۲۳. حدوث و قدم (نشر)
احوال و آثار خوش نویسان (نستعلیق نویسان) ۲۴. احوال و آثار خوشنویسان (نشر)
با نمونه های از خطوط خوش مهدی بیانی
نویسنده: مهدی بیانی
فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (تالیف شده در 1328- 1338ق) ۲۵. فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (نشر)
نسخه برگردان دستنویس شماره 21564 کتابخانه مجلس شورای اسلامی
گردآورنده: کتابخانه سلطنتی تهران
السعاده و الاسعاد فی السیرة الإنسانیة ۲۶. السعاده و الاسعاد فی السیره الانسانیه (نشر)
اغراضُ السیّاسیة في اعراض الریّاسة ۲۷. اغراضُ السیّاسیه فی اعراض الریّاسة (نشر)
سه سفرنامه (هرات، مرو، مشهد) ۲۸. سفرنامۀ مرو (نشر)
ترجمۀ فارسی شرایع الاسلام ۲۹. ترجمۀ فارسی شرایع الاسلام (نشر)
اطلس زبان‌ها ۳۰. اطلس زبان ها (نشر)
خوراک‌های ایرانی ۳۱. خوراک‌های ایرانی (نشر)
متون تاریخی ۳۲. متون تاریخی (نشر)
تفسیر مثنوی مولوی ۳۳. تفسیر مثنوی مولوی (نشر)
داستان قلعه ذات الصوَّر یا ذِرهُوش رُبا
نویسنده: جلال الدین همایی
براهین العجم ۳۴. براهین العجم (نشر)
نویسنده: محمدتقی سپهر
دیوان اشعار مذهبی ۳۵. دیوان اشعار مذهبی (نشر)
تحلیل هفت پیکر نظامی ۳۶. تحلیل هفت پیکر نظامی (نشر)
نویسنده: محمد معین