مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انتشارات کتابخانه سنائی
انتشارات کتابخانه سنائی
انتشارات کتابخانه سنائی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
طرائق الحقائق ۱. طرائق الحقائق (نشر)
تاریخ تذکره های فارسی ۲. تاریخ تذکره های فارسی (نشر)
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
تذکره پیمانه در ذکر ساقی نامه ها و احوال و آثار ساقی نامه سرایان ۳. تذکره پیمانه در ذکر ساقی نامه ها و احوال و آثار ساقی نامه سرایان (نشر)
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
۴. دیوان کامل استاد جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی،سرآمد قصیده سرایان ایران در سده ششم (نشر)
سرشناسه: محمد بن عبدالرزاق جمال الدین اصفهانی
شاعر: جمال الدین محمد اصفهانی
سفرنامه تاورینه ۵. سفرنامه تاورینه (نشر)
سرشناسه: ژان باپتیست تاورنیه
نویسنده: ژان باپتیست تاورنیه
مترجم: ابوتراب نوری
مجمع التواریخ ۶. مجمع التواریخ (نشر)
در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال‌ ۱۲۰۷ هجری‌ قمری‌
سرشناسه: محمدخلیل بن داود مرعشی صفوی
نویسنده: محمد خلیل مرعشی صفوی
کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی ۷. کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی (نشر)
سرشناسه: محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی
شاعر: ملا محسن فیض کاشانی
بزم شاعران ۸. بزم شاعران (نشر)
مجموعه شعرها و خاطرات شاعران
گردآورنده: مهدی سهیلی
کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری شامل مجلدات ۹. کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری شامل مجلدات (نشر)
اسرار و رموز، زبورعجم، جاویدنامه، پیام مشرق، مثنوی پس چه باید کرد، ارمغان حجاز
سرشناسه: محمد اقبال لاهوری
شاعر: محمد اقبال لاهوری
کلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی ۱۰. کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی (نشر)
سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر ۱۱. سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر (نشر)
سرشناسه: ابوسعید ابوالخیر
شاعر: ابوسعید ابوالخیر
مکاتیب فارسی غزالی بنام  فضائل الانام من رسائل حجه الاسلام ۱۲. مکاتیب فارسی غزالی بنام فضائل الانام من رسائل حجه الاسلام (نشر)
سرشناسه: محمد بن محمد غزالی
نویسنده: ابوحامد محمد بن محمد غزالی
گردآورنده: ناشناس
شرح اسرار مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی ۱۳. شرح اسرار مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی (نشر)
دیوان مولانا محتشم کاشانی ۱۴. دیوان مولانا محتشم کاشانی (نشر)
شامل رساله جلالیه، نقل عشاق، قصاید، غزلیات، مناقب، مراثی، قطعات، رباعیات، مثنویات،بانضمام زندگی نامه از حسن سادات ناصری
سرشناسه: علی بن احمد محتشم کاشانی
شاعر: محتشم کاشانی
زینتُ المجالس ۱۵. زینت المجالس (نشر)