مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   شرکت سهامی انتشارات خوارزمی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
تاریخ و فرهنگ ۱. تاریخ و فرهنگ (نشر)
نویسنده: مجتبی مینوی
۲. ویتگنشتاین (نشر)
۳. جزیره سرگردانی (نشر)
نویسنده: سیمین دانشور
نامه هائی از تبریز ۴. نامه هائی از تبریز (نشر)
سرشناسه: ادوارد گرانویل براون
مترجم: حسن جوادی
مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی ۵. مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی (نشر)
سرشناسه: محمد بن حسین باباافضل کاشانی
نویسنده: بابا افضل کاشانی
۶. نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت (نشر)
سرشناسه: حسین نصر
نویسنده: دکتر سید حسین نصر
نقد حال ۷. نقد حال (نشر)
سرشناسه: مجتبی مینویی
نویسنده: مجتبی مینوی
۸. گیتا (بهگود گیتا) (نشر)
با مقدمه‌ای‌ درباره‌ مبانی‌ فلسفه‌ و مذاهب‌ هند
مترجم: محمد علی موحد
مسائل فلسفه ۹. مسائل فلسفه (نشر)
خاطرات سقراطی ۱۰. خاطرات سقراطی (نشر)
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر ۱۱. اندیشه سیاسی در اسلام معاصر (نشر)
کارناپ ۱۲. کارناپ (نشر)
۱۳. منادولوژی (مقدمه و شرح از بوترو و دیگران) (نشر)
رهبر علم ۱۴. رهبر علم (نشر)
مترجم: احمد بیرشک
۱۵. ساربان سرگردان (نشر)
(جلد دوم جزیره سرگردانی)
نویسنده: سیمین دانشور
سیرت رسول الله ۱۶. سیرت رسول الله (نشر)
۱۷. بحث در مابعدالطبیعه (نشر)
متفکران یونانی ۱۸. متفکران یونانی (نشر)
اندیشه ترقی و حکومت قانون؛ عصر سپهسالار ۱۹. اندیشه ترقی و حکومت قانون؛ عصر سپهسالار (نشر)
نویسنده: فریدون آدمیت
اخلاق ناصری ۲۰. اخلاق ناصری (نشر)
مقالات شمس تبریزی ۲۱. مقالات شمس تبریزی (نشر)
سرشناسه: محمد بن علی شمس تبریزی
کلمات: محمد شمس تبریزی
۲۲. بانگ جرس (نشر)
راهنمای مشکلات دیوان حافظ
نویسنده: عبدالعلی پرتو علوی
آزادی یا مرگ ۲۳. آزادی یا مرگ (نشر)
مترجم: محمد قاضی
آغاز و انجام تاریخ ۲۴. آغاز و انجام تاریخ (نشر)
گلستان سعدی ۲۵. گلستان سعدی (نشر)
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی