مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دبیر خانه هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور
دبیر خانه هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
محیط ادب ۱. محیط ادب (نشر)
مجموعه سی گفتار به پاس پنجاه سال تحقیقات و مطالعات سید محمد محیط طباطبائی
به کوشش: حبیب یغمایی، دکتر سید جعفر شهیدی، دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، استاد ایرج افشار