مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دارالقاری
دارالقاری
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
دلیل معجم رجال الحدیث ۱. دلیل معجم رجال الحدیث (نشر)
للمرجع الدینی الکبیر آیة الله العظمی السید أبو القاسم الموسوی الخوئی
نویسنده: محمد سعید طریحی
صور و دراسات أدبیة فی شعراء و أدباء کربلاء ۲. صور و دراسات أدبیة فی شعراء و أدباء کربلاء (نشر)
شیخ الشریعة ۳. شیخ الشریعة (نشر)
قیادته فی الثورة العراقیة الکبری 1920 و وثائقة السیاسیة
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالحسین حلی
عجائب الهند بره و بحره و جزایره ۴. عجائب الهند بره و بحره و جزایره (نشر)
نویسنده: بزرگ رامهرمزی
مترجم: مارسل دویک
غرر الحکم و درر الکلم من کلام امیرالمومنین علی بن ابی الطالب علیه السلام ۵. غرر الحکم و درر الکلم (نشر)
مشارق انوار الیقین فی حقائق أسرار أمیرالمؤمنین علیه السلام ۶. مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمومنین (ع) (نشر)
نویسنده: حافظ رجب برسی