مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مطبعة السعاده
مطبعة السعاده
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
رسالة فی رد الباب المرتاب ۱. رسالة فی رد الباب المرتاب (نشر)
الاصابة فی تمییز الصحابة و بهامشه کتاب الاستیعاب فی معرفه الاصحاب ۲. الاصابة فی تمییز الصحابة (نشر)
تاریخ بغداد ۳. تاریخ بغداد (نشر)
یشتمل علی وصفها و تخطیطهاو ما کانت علیه الحضاره والمدینه...
نویسنده: احمد بن علی خطیب بغدادی
نویسنده جلد 15: محمد بن احمد ذهبی
تاریخ الخلفاء ۴. تاریخ الخلفاء (نشر)
علی بن ابی طالب امام العارفین و یلیه فتح الملک العلی ۵. علی بن ابی طالب امام العارفین (نشر)
ینابیع الحکمة ۶. ینابیع الحکمة (نشر)