مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
اشارات ایمانیه ۱. اشارات ایمانیه (نشر)
احوال و آثار بدیع الزمان فروزانفر ۲. احوال و آثار بدیع الزمان فروزانفر (نشر)
فهرست توصیفی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ۳. فهرست توصیفی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (نشر)
به کوشش: مجتبی محقق
یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب ۴. یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب (نشر)
گردآورنده: علی دهباشی
رگ شناسی ۵. رگ شناسی (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
پنج رساله ۶. پنج رساله (نشر)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
۷. ابن سینا (نشر)
مترجم: عادل زعیتر
طبیعیات دانشنامه علائی ۸. طبیعیات دانشنامه علائی (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
رساله جودیه ۹. رساله جودیه (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
رساله نفس ۱۰. رساله نفس (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
ظفرنامه ۱۱. ظفرنامه (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
الهیات دانشنامه علایی ۱۲. الهیات دانشنامه علایی (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
رساله منطق ۱۳. رساله منطق (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات ۱۴. رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات (نشر)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
یادگارنامه استاد دکتر خسرو فرشیدورد ۱۵. یادگارنامه استاد دکتر خسرو فرشیدورد (نشر)
سرشناسه: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
گردآورنده: کمال حاج سید جوادی
۱۶. دبیر ادیب، یادنامه دبیرسیاقی (نشر)
۱۷. زندگی نامه پرفسور سید امیرحسن عابدی (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
۱۸. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر عباس اقبال آشتیانی (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
۱۹. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حاج ملا هادی سبزوای (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
یادگارهای یزد ۲۰. یادگارهای یزد (نشر)
معرفی ابنیه تاریخی و آثار باستانی
گردآورنده: استاد ایرج افشار
کفایة المحصلین فی تبصره احکام الدین ۲۱. کفایة المحصلین فی تبصره احکام الدین (نشر)
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی ۲۲. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر غلامحسین یوسفی (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده یاد دکتر فاطمه سیاح ۲۳. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده یاد دکتر فاطمه سیاح (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر رضا داوری اردکانی ۲۴. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر رضا داوری اردکانی (نشر)
گردآورنده: امید قنبری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان ۲۵. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزیان (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی ۲۶. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سید جلال الدین آشتیانی ۲۷. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سید جلال الدین آشتیانی (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمد نخجوانی ۲۸. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمد نخجوانی (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله ۲۹. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی نوش آفرین انصاری ۳۰. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی نوش آفرین انصاری (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر نصرالله پورجوادی ۳۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر نصرالله پورجوادی (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی ۳۲. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم ۳۳. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم (نشر)
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حمید فرزام ۳۴. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حمید فرزام (نشر)
گردآورنده: امید قنبری
رساله حنین بن اسحق الی علی بن حنین ۳۵. رساله حنین بن اسحق الی علی بن حنین (نشر)
فی‌ ذکر ما ترجم‌ من‌ کتب‌ جالینوس‌ کهن‌ ترین‌ فهرست‌ در جهان‌ اسلام‌ متن‌ عربی‌ با ترجمه‌ فارسی‌
به کوشش: دکتر مهدی محقق
نویسنده: حنین بن اسحاق
یادنامه مفاخر کرمان شاه شجاع کرمانی عارف قرن سوم هجری ۳۶. یادنامه مفاخر کرمان شاه شجاع کرمانی عارف قرن سوم هجری (نشر)
به کوشش: داریوش کاظمی
مثنوی معنوی ۳۷. مثنوی معنوی (نشر)
مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی ۳۸. مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی (نشر)
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله شیخ آقابزرگ تهرانی ۳۹. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم آیت الله شیخ آقابزرگ تهرانی (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
قراضه طبیعیات ۴۰. قراضه طبیعیات (نشر)
نویسنده: ابوعلی سینا
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور رشدی راشد ۴۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور رشدی راشد (نشر)
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان ارباب کیخسرو شاهرخ ۴۲. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان ارباب کیخسرو شاهرخ (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم ۴۳. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد هوشنگ اعلم (نشر)
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
محقق نامه ۴۴. محقق نامه (نشر)
مقالات تقدیم شده به مهدی محقق...به مناسبت گذشت هفتاد سال زندگی و پنجاه سال خدمات علمی و فرهنگی و دانشگاهی
به کوشش: بهاءالدین خرمشاهی، جویا جهانبخش
طبیب جسم و جان ۴۵. طبیب جسم و جان (نشر)
یادنامه ادیب محقق حکیم متأله فقیه بزرگوار طبیب علیقدر عالم ربانی حضرت آیة الله حاج میزا علی آقا شیرازی
به اهتمام: محمد حسین ریاحی
رسائل فارسی ادهم خلخالی ۴۶. رسائل فارسی ادهم خلخالی (نشر)
مشتمل بر چهارده رساله در عقاید و اخلاق و عرفان
به کوشش: عبد الله نورانی
نویسنده: ادهم عزلتی خلخالی
ضمیمه نامه انجمن- 5 ۴۷. بررسی تطبیقی دو مفهوم فنا در عرفان اسلامی و نیروانه در آیین بودا (نشر)
نویسنده: فاطمه مقدم پور
تاریخ بناکتی ۴۸. تاریخ بناکتی (نشر)
روضة اولی الالباب فی معرفة التواریخ و الانساب
به کوشش: جعفر شعار
شرح لغات و مشکلات دیوان انوری ابیوردی ۴۹. شرح لغات و مشکلات دیوان انوری ابیوردی (نشر)
رسائل الهی ۵۰. رسائل الهی (ناشر همکار)
کتاب‌شناسی علامه سید محمدحسین طباطبائی ۵۱. کتاب‌شناسی علامه سید محمدحسین طباطبائی (ناشر همکار)
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی حاج میراز مهدی مدرّس آشتیانی ۵۲. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی حاج میراز مهدی مدرّس آشتیانی (نشر)
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه عبدالحسین امینی ۵۳. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم علامه عبدالحسین امینی (نشر)
ره‌آورد حکمت ۵۴. ره‌آورد حکمت (نشر)
نویسنده: علی اصفر حکمت
منهاج الطلب ۵۵. منهاج الطلب (نشر)
اشراف:
۵۶. مجموعه مقالات پروین اعتصامی