مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   وزارة الاوقاف و الارشاد
وزارة الاوقاف و الارشاد
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
فهرست مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر صنعاء ۱. فهرست مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر صنعاء (نشر)
سرشناسه: مکتبه الجامع الکبیر (صنعاء)
نویسنده: احمد عبدالرزاق رقیجی، علی وهاب آنسی، عبدالله محمد حبشی