مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   چاپخانه دولتی ایران
چاپخانه دولتی ایران
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال (نشر)
الذریعة إلی تصانیف الشیعة ۲. الذریعة إلی تصانیف الشیعة (ناشر جلد 11)
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی