مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر سایه
نشر سایه
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. رسالة مفتوحة (نشر)
ردا علی دعایات شنیعة علی الشیعة و تراثهم الی اخواننا فی الحجاز والمنطقة الشرقیة
نویسنده: آیة الله شیخ حسینعلی منتظری
دیوان حزین لاهیجی ۲. دیوان حزین لاهیجی (نشر)
تذکرة المعاصرین ۳. تذکره حزین (نشر)
شامل‌: ‌احو‌ال‌ یکصد نفر ‌از ‌علما و بزرگان‌ و شعر‌ا‌ی‌ ‌او‌اخر ‌عهد صفویه‌
نویسنده: محمد علی حزین لاهیجی
نامی و نامه ای از مهدی اخوان ثالث(م.امید) ۴. نامی و نامه ای از مهدی اخوان ثالث(م.امید) (نشر)
دو چوپ و یک سنگ ۵. دو چوپ و یک سنگ (نشر)
شامل‌ تقریرات‌ مهمه‌ و معانی‌ شامخه‌
نویسنده: محمدتقی معصومی اشکوری
گردآورنده: جعفر پژوم (سعیدی)
سلوک عارفان ترجمه المرقبات فی اعمال السنة ۶. سلوک عارفان ترجمه المرقبات فی اعمال السنة (نشر)
مترجم: محمد راستگو
ابوذر غفاری ۷. ابوذر غفاری (نشر)
اولین انقلابی مسلمان
نویسنده: دکتر سید جعفر شهیدی
خاطرات آیت الله خلخالی ۸. خاطرات آیت الله خلخالی (نشر)
ازایام طلبگی تادوران حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی
نویسنده: صادق خلخالی