مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر مرکز
نشر مرکز
نشر مرکز
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
سرگشتگی نشانه ها ۱. سرگشتگی نشانه ها (نشر)
نمونه هایی از نقد پسامدرن
مترجم: بابک احمدی
۲. تخیل (نشر)
تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ ۳. تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ (نشر)
نویسنده: نادر ابراهیمی
مذکر احباب(ادب و فرهنگ فارسی در قرن دهم هجری) ۴. مذکر احباب(ادب و فرهنگ فارسی در قرن دهم هجری) (نشر)
سرشناسه: حسن نثاری بخاری
نویسنده: حسن نثاری بخاری
۵. بیکران سبز (نشر)
۶. مولودی (نشر)
نمایش منظوم
مترجم: قاسم هاشمی نژاد
دولت و جامعه در ایران ۷. دولت و جامعه در ایران (نشر)
انقراض قاجار و استقرار پهلوی
سرشناسه: محمد علی کاتوزیان
نویسنده: محمد علی همایون کاتوزیان
مترجم: حسن افشار
مقالات شمس ۸. مقالات شمس تبریزی (نشر)
سرشناسه: محمد بن علی شمس تبریزی
کلمات: محمد شمس تبریزی
۹. دانشنامه مزدیسنا (نشر)
واژه نامه توضیحی آیین زرتشت
سرشناسه: جهانگیر اوشیدری
نویسنده: جهانگیر اوشیدری
۱۰. به همین سادگی و زیبایی (نشر)
یادنامه ی سید محمد حسین شهریار 1367 ـ 1285
گردآورنده: جمشید علیزاده
ایران عصر صفوی ۱۱. ایران عصر صفوی (نشر)
قصه های شیخ اشراق ۱۲. قصه های شیخ اشراق (نشر)
سرشناسه: یحیی بن حبش سهرودی
نویسنده: شهاب الدین یحیی سهروردی
۱۳. فرهنگ گویشی خراسان بزرگ (نشر)
۱۴. رویا، حماسه، اسطوره (نشر)
۱۵. چراغ ها را من خاموش می کنم (نشر)
نویسنده: زویا پیرزاد
۱۶. مردی که سایه اش را فروخت (نشر)
دو مقدمه‌ درباره‌ رمانتیکهای‌ آلمان‌/ ماکسیم‌ الکساندر و اریکا تونر. ترجمه‌ حال‌ آدلبرت‌ فن‌ شامیسو/ اریکا تونر و ژان‌ کلود اشنیدر
مترجم: عبدالله توکل
۱۷. هفت شب با بورخس (نشر)
مترجم: بهرام فرهنگ
فرهنگ واژه های سره برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر ۱۸. فرهنگ واژه های سره برای برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر (نشر)
نویسنده: فریده رازی
۱۹. مثل همه عصرها (نشر)
نویسنده: زویا پیرزاد
تعلیقه بر اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی ۲۰. تعلیقه بر اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی (نشر)
نویسنده: عبدالله انوار
۲۱. اندیشه های هوسرل (نشر)
پژوهشهای فلسفی ۲۲. پژوهشهای فلسفی (نشر)
۲۳. رمز پردازی آتش (نشر)
مترجم: جلال ستاری
اعترافات اگوستین ۲۴. اعترافات اگوستین (نشر)
مترجم: رضا علیزاده
چهار گزارش از تذکرة الاولیاء عطار ۲۵. چهار گزارش از تذکرة الاولیاء عطار (نشر)
نویسنده: بابک احمدی
۲۶. پژوهشی در قصه یونس و ماهی (نشر)
از مجموعه پژوهش در قصه های جاودان
نویسنده: جلال ستاری
پژوهشی در قصه اصحاب کهف ۲۷. پژوهشی در قصه اصحاب کهف (نشر)
داستان هفت خفتگان
نویسنده: جلال ستاری
حلاج ۲۸. حلاج (نشر)
هستی شناسی حافظ ۲۹. هستی شناسی حافظ (نشر)
کاوشی در بنیادهای اندیشه های او
نویسنده: داریوش آشوری
۳۰. گفتمان و ترجمه (نشر)
نویسنده: علی صلح جو
۳۱. از گونه ای دیگر (نشر)
جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران
نویسنده: جلال الدین کزازی
۳۲. شعر و اندیشه (نشر)
نویسنده: داریوش آشوری
سرچشمه های حیات ۳۳. سرچشمه های حیات (نشر)
خداشناسی از ابراهیم تا کنون ۳۴. خداشناسی از ابراهیم تا کنون (نشر)
دین‌ یهود، مسیحیت‌ و اسلام‌
مترجم: محسن سپهر
۳۵. آمده بودم با دخترم چای بخورم (نشر)
هفت داستان
نویسنده: شیوا ارسطویی
روی ماه خداوند را ببوس ۳۶. روی ماه خداوند را ببوس (نشر)
نویسنده: مصطفی مستور
تاریخ خط ۳۷. تاریخ خط (نشر)
۳۸. شرق بنفشه (نشر)
ساسانیان ۳۹. ساسانیان (نشر)