مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار
سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار
سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
سیاه همچون اعماق آفریقای خودم ۱. سیاه همچون اعماق آفریقای خودم (نشر)
سرشناسه: لنکستن هیوز
نویسنده: لنکستن هیوز
مترجم: احمد شاملو
۲. روز واقعه (نشر)
سرشناسه: بهرام بیضائی
نویسنده: بهرام بیضائی