مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر چشمه
نشر چشمه
نشر چشمه
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. حکایت عشقی بی قاف، بی شین بی نقطه (چند داستان‌ کوتاه‌) (نشر)
نویسنده: مصطفی مستور
هایکو ۲. هایکو (نشر)
شعر ژاپنی از آغاز تا امروز
سرشناسه: احمد شاملو
گردآورنده: احمد شاملو، ع. پاشائی
۳. آینه در آینه(برگزیده شعر) (نشر)
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
گردآورنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
تاریخ و فرهنگ ارمنستان از آغاز تا امروز ۴. تاریخ و فرهنگ ارمنستان از آغاز تا امروز (نشر)
نویسنده: احمد نوری زاده
۵. در بندر آبی چشمانت... (نشر)
گزینه‌ شعرهای‌ عاشقانه‌
مترجم: احمد پوری
شاعر: نزار قبانی
۶. صد سال داستان نویسی ایران (نشر)
نویسنده: حسن میرعابدینی
۷. نیمه ی غایب (نشر)
نویسنده: حسین سناپور
۸. فرهنگ عامیانه مردم ایران (نشر)
نویسنده: صادق هدایت
گردآورنده: جهانگیر هدایت
۹. چند روایت معتبر (نشر)
نویسنده: مصطفی مستور
ادیان آسیایی ۱۰. ادیان آسیایی (نشر)
نویسنده: مهرداد بهار
۱۱. حافظ به روایت شهریار (نشر)
شرح یک صد غزل
به کوشش: ابوالفضل علی محمدی، حسن ذوالفقاری
نویسنده: محمد حسین شهریار
۱۲. تو را دوست دارم چون نان و نمک (نشر)
گزینه شعرهای عاشقانه
نویسنده: ناظم حکمت
مترجم: احمد پوری
هفت کشور و سفرهای ابن تراب ۱۳. هفت کشور و سفرهای ابن تراب (نشر)
۱۴. تارک دنیا مورد نیاز است (نشر)
ده داستان تأسف بار
مترجم: گلاره اسدی آملی
دویدن در میدان تاریک مین ۱۵. دویدن در میدان تاریک مین (نشر)
نمایشنامه در چهار پرده
نویسنده: مصطفی مستور
۱۶. استخوان خوک و دست های جذامی (نشر)
نویسنده: مصطفی مستور
۱۷. گیل گمش (نشر)
مترجم: احمد شاملو
تحفه ی مخبری، یا، کار بیکاری ۱۸. تحفه ی مخبری، یا، کار بیکاری (نشر)
نویسنده: مهدیقلی هدایت
رسائل سیاسی ۱۹. رسائل سیاسی (نشر)