مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   سازمان مطالعه و تدوین‌ کتب‌ علوم‌ انسانی‌ دانشگاهها (سمت‌)
سازمان مطالعه و تدوین‌ کتب‌ علوم‌ انسانی‌ دانشگاهها (سمت‌)
سازمان مطالعه و تدوین‌ کتب‌ علوم‌ انسانی‌ دانشگاهها (سمت‌)
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
تاریخ زبان و فرهنگ عربی ۱. تاریخ زبان و فرهنگ عربی (نشر)
سرشناسه: آذرتاش آذرنوش
نویسنده: آذرتاش آذرنوش
۲. گاهشماری در تاریخ (نشر)
سرشناسه: ابوالفضل نبئی
نویسنده: ابوالفضل نبئی
تاریخ فقه و فقها ۳. تاریخ فقه و فقها (نشر)
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی ۴. مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی (نشر)
نویسنده: غلامرضا ستوده
فلسفه در قرن بیستم ۵. فلسفه در قرن بیستم (نشر)
مبانی نشر کتاب ۶. مبانی نشر کتاب (نشر)
ارتباطات و فرهنگ ۷. ارتباطات و فرهنگ (نشر)
نامه باستان ۸. نامه باستان (نشر)
جوامع حدیثی اهل سنت ۹. جوامع حدیثی اهل سنت (نشر)
نویسنده: مجید معارف
روایت شناسی ۱۰. روایت شناسی (نشر)
درآمدی زبان‌شناختی - انتقادی
مترجم: فاطمه علوی، فاطمه نعمتی
۱۱. حقوق جزای عمومی (نشر)
نویسنده: محمدصالح ولیدی
۱۲. راهنمای ویرایش (نشر)
۱۳. حقوق مدنی اشخاص و محجورین (نشر)
حقوق قراردادها در فقه امامیه ۱۴. حقوق قراردادها در فقه امامیه (نشر)
مبانی جامعه شناسی ۱۵. مبانی جامعه شناسی (نشر)
پدیدار شناسی چیست؟ ۱۶. پدیدار شناسی چیست؟ (نشر)
مترجم: محمود نوالی
۱۷. روانشناسی احساس و ادراک (نشر)
اخلاق اسلامی ۱۸. اخلاق اسلامی (نشر)
نویسنده: محمدعلی سادات
۱۹. حقوق تجارت (برات‌، سفته‌، قبض‌ انبار، اسناد در وجه‌ حامل‌ و چک‌) (نشر)
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نویسنده: ربیعا اسکینی
۲۰. English‎ for students of humanities II (نشر)
بخشی از تفسیری کهن ۲۱. بخشی از تفسیری کهن (نشر)
نویسنده: ناشناس
نگارش و ویرایش ۲۲. نگارش و ویرایش (نشر)
نویسنده: احمد سمیعی
۲۳. معارف اسلامی (نشر)
مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی ۲۴. مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی (نشر)
تاریخ فلسفه مسیحی در  قرون وسطا ۲۵. تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا (نشر)
اعتبار سنجی احادیث شیعه ۲۶. اعتبار سنجی احادیث شیعه (نشر)
۲۷. English‎ for students of humanities I (نشر)
تذهیب در ایران ۲۸. تذهیب در ایران (نشر)
نویسنده: مریم کشمیری
ساختار اجتماعی یثرب در بنیان مدینة النبی ۲۹. ساختار اجتماعی یثرب در بنیان مدینة النبی (نشر)
نویسنده: مهران اسماعیلی