مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انتشارات اطلاعات
انتشارات اطلاعات
انتشارات اطلاعات
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. افسانه نیما (نشر)
بررسی سیر زندگی و حکومت سلمان فارسی ۲. بررسی سیر زندگی و حکومت سلمان فارسی (نشر)
درآمدی بر صنایع ادبی در کلام امام علی (ع) ۳. درآمدی بر صنایع ادبی در کلام امام علی (ع) (نشر)
بدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی ۴. بدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی (نشر)
سرشناسه: علی رضا ذکاوتی قراگزلو
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
خدمتگزار تخت طاووس ۵. خدمتگزار تخت طاووس (نشر)
۶. شناسایی و شکار جاسوس (نشر)
سرشناسه: پیتر رایت
مترجم: محسن اشرفی
نگرشی به مرثیه سرایی در ایران ۷. نگرشی به مرثیه سرایی در ایران (نشر)
بهارستان ۸. بهارستان (نشر)
نویسنده: عبدالرحمن جامی
۹. شمع جمع (نشر)
شرح‌ و تفسیری‌ بر بخشی‌ از غزلیات‌ حضرت‌ امام خمینی(قدس‌ سره‌الشریف‌)
نویسنده: محسن بینا
نی نامه در تفاسیر مثنوی معنوی ۱۰. نی نامه در تفاسیر مثنوی معنوی (نشر)
در تفاسیر مثنوی معنوی
نویسنده: کریم زمانی جعفری
اخبار حلاج ۱۱. اخبار حلاج (نشر)
نسخه‌ای‌ کهن‌ در سیرت‌ حسین بن منصور حلاج
مترجم: حمید طبیبیان
شرح دعای سحر ۱۲. شرح دعای سحر (نشر)
رساله نقد النقود فی معرفة الوجود ۱۳. ترجمه رساله نقد النقود فی معرفة الوجود (نشر)
۱۴. دفتر عقل (مجموعه‌ مقالات‌ فلسفی‌ - کلامی‌) (نشر)
نویسنده: محسن کدیور
دروس فلسفه اخلاق ۱۵. دروس فلسفه اخلاق (نشر)
۱۶. مرثیه ای که ناسروده ماند (نشر)
نویسنده: پرویز خرسند
۱۷. روانشناسی بزرگسالان (نشر)
۱۸. یادداشتها و رهاوردهای سفر نیویورک ... در بهشت شداد! (نشر)
آمریکای‌ متمدن‌، آمریکای‌ متوحش‌
نویسنده: جلال رفیع
فضیلت های فراموش شده ۱۹. فضیلت های فراموش شده (نشر)
شرح‌ حال‌ حاج‌ آخوند ملا عباس‌ تربتی‌...
نویسنده: حسینعلی راشد
۲۰. هدایة الطالب الی اسرار المکاسب (نشر)
تنسوخ نامه ایلخانی ۲۱. تنسوخ نامه ایلخانی (نشر)
نامه ایران ۲۲. نامه ایران (نشر)
مجموعه مقاله ها،سروده ها و مطالب ایرانشناسی
به کوشش: محمدحمید یزدان پرست لاریجانی
۲۳. در خرابات مغان (نشر)
جستارهایی در فرهنگ ایرانی
نویسنده: ملیحه کرباسیان
جشنها و آیینهای شادمانی در ایران ۲۴. جشنها و آیینهای شادمانی در ایران (نشر)
از دوران باستان تا امروز
نویسنده: ابوالقاسم آخته
حکمت و معنویت در ایران نخستین سده‌های اسلامی ۲۵. حکمت و معنویت در ایران نخستین سده‌های اسلامی (نشر)
( مجموعه گفتارها)
نویسنده: محمد کریمی زنجانی اصل
نامه های خصوصی سرسسیل اسپرینگ زایس وزیر مختار انگلیس در دربار ایران ( در عهد سلطنت مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار ) ۲۶. نامه های خصوصی سرسسیل اسپرینگ زایس وزیر مختار انگلیس در دربار ایران ( در عهد سلطنت مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار ) (نشر)
مجموعه مصنفات حکیم  موسس آقا علی مدرس طهرانی (1307 - 1234 هـ.ق) ۲۷. مجموعه مصنفات حکیم موسس آقا علی مدرس طهرانی (1307 - 1234 هـ.ق) (نشر)
لطف او ۲۸. لطف او (نشر)
خاطرات نورالدّین کیانوری ۲۹. خاطرات نورالدّین کیانوری (نشر)
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ۳۰. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (نشر)
نویسنده: عبدالله شهبازی
رسائل اعتماد السلطنه ۳۱. رسائل اعتماد السلطنه (نشر)
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ۳۲. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (نشر)
خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست
نویسنده: حسین فردوست