مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دار احیاء التراث العربی، موسسة التاریخ العربی
دار احیاء التراث العربی، موسسة التاریخ العربی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
القاموس المحیط ۱. القاموس المحیط (نشر)
سرشناسه: محمد بن یعقوب فیروزآبادی
نویسنده: محمد فیروزآبادی
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ۲. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (نشر)
سرشناسه: زین الدین بن علی الشهید الثانی
نویسنده: زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)