مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر کارنامه
نشر کارنامه
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
قبله عالم ۱. قبله عالم (نشر)
ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران(1313 - 1247)
مترجم: حسن کامشاد
۲. سیاه مشق (نشر)
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
۳. تاسیان (نشر)
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
۴. نحو هندی و نحو عربی (نشر)
همانندیها در تعریفات‌، اصطلاحات‌ و طرح‌ قواعد
نویسنده: دکتر فتح الله مجتبائی
نخستین مسلمانان در اروپا ۵. نخستین مسلمانان در اروپا (نشر)
مترجم: محمد قائد
۶. مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز (نشر)
نقش آیین‌های ایرانی در نظام خلافت اسلامی ۷. نقش آیین‌های ایرانی در نظام خلافت اسلامی (نشر)