مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   صحیفه خرد
صحیفه خرد
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
نسخه شناسی ۱. نسخه شناسی (نشر)
پژوهشهایی درباره نسخه های خطی در ایران و جهان
نویسنده: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
۲. رؤیای خلوص (نشر)
بازخوانی مکتب تفکیک
نویسنده: حسن اسلامی
نهاد امامت و آیین حکومت ۳. نهاد امامت و آیین حکومت (نشر)
نویسنده: محمدتقی خلجی
سه دانشور نامور بیجار گروس ۴. سه دانشور نامور بیجار گروس (نشر)
پژوهشی در زندگی و آثار سه فرزانه فضل و ادب محمد فاضل خان گروسی، حسنعلی خان امیرنظام گروسی، علامه شیخ عبدالحسین فاضل گروسی
نویسنده: محمدعلی کوشا
علی علیه السلام ۵. علی علیه السلام (نشر)
نویسنده: مهدی مهریزی