مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر دادگستر
نشر دادگستر
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
فرهنگ و سیاست ۱. فرهنگ و سیاست (نشر)
۲. دوره مقدماتی حقوق مدنی (نشر)
خانواده
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نویسنده: ناصر کاتوزیان
چگونه استدلال کنیم و همیشه پیروز شویم ۳. چگونه استدلال کنیم و همیشه پیروز شویم (نشر)
۴. مختصر حقوق خانواده (نشر)
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نویسنده: حسین صفائی، اسدالله امامی
۵. حقوق تجارت (نشر)
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نویسنده: حسن ستوده تهرانی
۶. بایسته های حقوق جزای عمومی (3-2-1) (نشر)
نویسنده: ایرج گلدوزیان
۷. چک (کیفری ـ حقوقی) (نشر)
به‌ضمیمه‌ قانون‌ صدور چک‌ با آخرین‌ اصلاحات‌... مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ پرداخت‌ خسارت‌ تاخیر تادیه‌ چک‌
سرشناسه: ایران.قوانین و احکام
نویسنده: حسین قائم مقام فراهانی
اطلاعات و تحقیقات در اسلام ۸. اطلاعات و تحقیقات در اسلام (نشر)
۹. A dictionary of law (نشر)
۱۰. دوره مقدماتی حقوق مدنی (نشر)
اموال و مالکیت
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نویسنده: ناصر کاتوزیان