مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دفتر تدوین و تنظیم آثار معلم‌ شهید دکتر علی شریعتی
دفتر تدوین و تنظیم آثار معلم‌ شهید دکتر علی شریعتی
آثار موجود در کتابخانه
۱. تحلیلی از مناسک حج
نویسنده: دکتر علی شریعتی
انتشارات الهام، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۲. ما و اقبال
نویسنده: دکتر علی شریعتی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۶۱ش.
۳. بازگشت
نویسنده: دکتر علی شریعتی
انتشارات الهام، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
ابوذر ۴. ابوذر
نویسنده: دکتر علی شریعتی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۶۹ش.
۵. تاریخ تمدن
نویسنده: دکتر علی شریعتی
آگاه، چاپ دوم، تهران، آبان ۱۳۶۱ش.، 2 جلد
۶. نیایش
نویسنده: دکتر علی شریعتی
حسینیه ارشاد، بی جا، ۲ش.
شیعه ۷. شیعه
نویسنده: دکتر علی شریعتی
انتشارات الهام، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
نشر:
۸. چه باید کرد؟ (نشر)
۹. زن (نشر)
۱۰. جهان بینی و ایدئولوژی (نشر)