مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. قرآن باب معرفت الله (نشر)
مجموعه‌ بیانات‌ و نوشته‌های‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌(قدس‌ سره‌) درباره‌ قرآن‌
گردآورنده: مساجد شش گانه جنوب‌ تهران‌
سخنان: روح الله موسوی خمینی
نقش امام خمینی (قدس سره) در احیاء تفکر فلسفی ۲. نقش امام خمینی (قدس سره) در احیاء تفکر فلسفی (نشر)
نویسنده: علی اکبر ضیائی
حکایتهای تلخ و شیرین ۳. حکایتهای تلخ و شیرین (نشر)
در مشروطه چه گذشت؟ ۴. در مشروطه چه گذشت؟ (نشر)
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.