مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مساجد شش گانه جنوب‌ تهران‌
مساجد شش گانه جنوب‌ تهران‌
آثار موجود در کتابخانه
۱. قرآن باب معرفت الله
مجموعه‌ بیانات‌ و نوشته‌های‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌(قدس‌ سره‌) درباره‌ قرآن‌
سخنان: روح الله موسوی خمینی
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
حکایتهای تلخ و شیرین ۲. حکایتهای تلخ و شیرین
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد