مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   فروهر
فروهر
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
ادبیات دوران ایران باستان ۱. ادبیات دوران ایران باستان (نشر)
درخت آسوریگ ۲. درخت آسوریگ (نشر)
متن‌ پهلوی‌، آوانوشت‌، ترجمه‌ فارسی‌ فهرست‌ واژه‌ها و یادداشتها
سرشناسه: درخت‌ آسوری‌
به کوشش: یحیی ماهیار نوابی