مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مکتبة فخراوی
مکتبة فخراوی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
کلیات دیوان رودکی سمرقندی ۱. کلیات دیوان رودکی سمرقندی (نشر)
پدر شعر فارسی
سرشناسه: جعفر بن محمد رودکی
شاعر: جعفر رودکی
کلیات دیوان هاتف اصفهانی ۲. دیوان هاتف اصفهانی (نشر)
سرشناسه: احمد هاتف اصفهانی
شاعر: احمد هاتف اصفهانی