مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دفتر فرهنگ معلولین
دفتر فرهنگ معلولین
دفتر فرهنگ معلولین
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
رفیعی نامه ۱. رفیعی نامه (نشر)
نویسنده: گروه تاریخ دفتر فرهنگ معلولین
حاصل عمر ۲. حاصل عمر (نشر)
لطف دوست ۳. لطف دوست (نشر)
دفتر فرهنگ معلولین، چاپ اول، ۱۳۹۵ش.
حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات ۴. حقوق معلولان: بررسی مبانی عدالت و مساوات (نشر)
نویسنده: محمد نوری