اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اوجبی
علی اوجبی
آثار موجود در کتابخانه
رسائل حزین لاهیجی ۱. رسائل حزین لاهیجی
سرشناسه: محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی
نویسنده: محمد علی حزین لاهیجی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
فرزند هرات ۲. فرزند هرات
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.
ترجمه:
پرسمان های کلامی ۳. پرسمان های کلامی
پنج رساله کوتاه کلامی از شیخ مفید ، فخرالمحققین ، شیخ طوسی، سید مرتضی
تصحیح و تحقیق:
تحلیة الارواح بحقائق الانجاح ۴. تحلیة الارواح بحقائق الانجاح (تحقیق)
نویسنده: عبدالرزاق کاشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
لسان الغیب فی تمیز الصحة عن العیب ۵. لسان الغیب فی تمیز الصحة عن العیب (تحقیق و تصحیح)
الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقدیم ۶. الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقدیم (تصحیح)
۷. النظامیة فی مذهب الإمامیة (تحقیق و تصحیح)
متن کلامی فارسی قرن دهم ه.ق.
نویسنده: محمد بن احمد خواجگی شیرازی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
محبوب القلوب ۸. ترجمه محبوب القلوب (تحقیق و تصحیح)
تاریخ حکمای پیش از اسلام
مترجم: احمد اردکانی
• محبوب القلوب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۹. عین الحکمة (تعلیق و تصحیح)
نویسنده: میرقوام الدین محمد رازی تهرانی
• دو رساله فلسفی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
اللمعات العرشیة ۱۰. اللمعات العرشیة (تحقیق)
نویسنده: محمد مهدی نراقی
عهد، چاپ اول، کرج، ۱۳۸۱ش.
شرح مثنوی ۱۱. شرح مثنوی (تصحیح)
نویسنده: محمد نعیم
مترجم مقدمه به انگلیسی: عبدالقادر هاشمی
تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق ۱۲. تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق (تحقیق و مقدمه)
اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور ۱۳. اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور (تصحیح و تحقیق)
نویسنده: غیاث الدین منصور دشتکی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
قاموس البحرین (متن کلامی فارسی تالیف به سال814 ق.) ۱۴. قاموس البحرین (تصحیح)
نویسنده: حمید مفتی
• قاموس البحرین (متن کلامی فارسی تالیف به سال814 ق.)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
اشراف و نشر:
مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام ۱۵. ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام (کوشش در نشر)
نویسنده: محمد بن عمران مرزبانی
• مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
نشریات:
۱. کتاب ماه (فلسفه) (سردبیر)
همچنین نگاه کنید
کتاب ماه (فلسفه) کتاب ماه (فلسفه) (سردبیر)