اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اسماعیل مجدالادباء خراسانی
اسماعیل مجدالادباء خراسانی
آثار موجود در کتابخانه
۱. تسلیة العباد
در ترجمه مسکن الفؤاد
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.، به کوشش: شیخ محمدرضا انصاری قمی