اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صلاح الدین منجد
صلاح الدین منجد
صلاح الدین منجد
آثار موجود در کتابخانه
معجم المخطوطات المطبوعة ۱. معجم المخطوطات المطبوعة
دار الکتاب الجدید، چاپ اول، بیروت، 1967م.، 5 جلد
قواعد تحقیق المخطوطات ۲. قواعد تحقیق المخطوطات
دار الکتاب الجدید، چاپ سوم، بیروت، 1970م.
فهرس المخطوطات العربیة بمکتبة الإمبروزیانا بمیلانو ۳. فهرس المخطوطات العربیة بمکتبة الإمبروزیانا بمیلانو
دار الکتاب الجدید، بیروت، 1980م.، 2 جلد
المخطوطات العربیة فی فلسطین ۴. المخطوطات العربیة فی فلسطین
دار الکتاب الجدید، بیروت، 1982م.
أشهر الخطاطین فی الإسلام یاقوت المستعصمی ۵. أشهر الخطاطین فی الإسلام یاقوت المستعصمی
دار الکتاب الجدید، بیروت، 1985م.
فهرس مخطوطات العربیة فی مکتبة الکونغرس بواشنطن ۶. فهرس مخطوطات العربیة فی مکتبة الکونغرس بواشنطن
دار الکتاب الجدید، چاپ دوم، بیروت، 1979م.
۷. معجم المورخین الدمشقیین
و آثارهم المخطوطة و المطبوعة
دار الکتاب الجدید، بیروت، 1978م.
تصحیح و تحقیق:
العبر فی خبر من غبر ۸. العبر فی خبر من غبر (مصحح جلد 1،4،5)
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
جامعة الدول العربیة، معهد المخطوطات، کویت، 1960م.، 5 جلد، مصحح جلد 2،3: سید، فواد.
۹. المختار من المخطوطات العربیة فی الآستانة (تحقیق و اشراف و نشر)
رسالة من احمد تیمور إلی جرجی زیدان
دار الکتاب الجدید، چاپ اول، ۱۹۸۶ق.
امراء دمشق فی الاسلام ۱۰. امراء دمشق فی الاسلام (تحقیق)
و هو یتضمن ذکر من ولی امر دمشق فی الاسلام او دخلهامن الخلفاء و ارجوزه تحفه ذوی الالباب فی من حکم بدمشق من الخلفاء و الملوک و النواب
نویسنده: خلیل بن ایبک صفدی
دار الکتاب الجدید، چاپ دوم، ویرایش اول، بیروت، 1983م.
ولاة دمشق فی العهد السلجوقی ۱۱. تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها (تحقیق)
نویسنده: ابن عساکر
• ولاة دمشق فی العهد السلجوقی، دار الکتاب الجدید، چاپ سوم، بیروت، 1981م.
الائمه الاثناء عشر ۱۲. الائمه الاثناء عشر (تحقیق)
نویسنده: محمد ابن طولون صالحی
شریف الرضی، قم، ۲ش.
سفیران ۱۳. سفیران (تصحیح)
اشراف و نشر:
۱۴. من ذیول العبر
گردآورنده: محمد رشاد عبدالمطلب
مطبعة حکومة، کویت، ۲ش.
آثار ترجمه شده:
روش تصحیح نسخه های خطی ۱۵. روش تصحیح نسخه های خطی
مترجم: حسین خدیوجم