اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید احمد حسینی اشکوری
سید احمد حسینی اشکوری
سید احمد حسینی اشکوری
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ ثوره نجف ۱. تاریخ ثوره نجف
فهرست آل بابویه و علماء البحرین ۲. فهرست آل بابویه و علماء البحرین
مصادر الحدیث و الرجال ۳. مصادر الحدیث و الرجال
مسرد ببلیو غرا فی لعشره من اهم مصادر الحدیث و الرجال عند الشیعه الامامیه
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۹۰ش. برابر 2011م.
إجازات الحدیث ۴. إجازات الحدیث
التی کتبها شیخ المحدثین ومحیی معالم الدین المولی محمد باقر المجلسی الإصبهانی
• اجازات الحدیث، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
گزیده نسخه های خطی کتابخانه فاضل خوانساری ۵. گزیده نسخه های خطی کتابخانه فاضل خوانساری
ستون لوحة فنیة فی 60 [شصت] حزب من القرآن الکریم ۶. ستون لوحة فنیة فی 60 [شصت] حزب من القرآن الکریم
نویسنده: احمد حسینی
إحیاء التراث الإسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۵ق. برابر ۱۳۸۳ش. برابر 2004م.
وصف العلماء ۷. وصف العلماء
دلیل المخطوطات ۸. دلیل المخطوطات
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۹۷ق.
مؤلفات الزیدیة ۹. مؤلفات الزیدیة
فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی ۱۰. فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی
سرشناسه: مرکز احیاء میراث‌ اسلامی‌
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، 14 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۱۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
زیر نظر: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
چاپخانه ولایت، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۵ش.، 34 جلد، اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
راهنمای نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۱۲. راهنمای نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
سرشناسه: کتابخانه‌ عمومی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ عظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌
نویسنده جلد 3: میر محمود موسوی، حسین متقی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مفتی الشیعه( ایران ـ قم ) ۱۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مفتی الشیعه( ایران ـ قم )
سرشناسه: کتابخانه‌ مفتی‌ الشیعه‌ (قم)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۳ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه امام صادق علیه السلام (قم - ایران) ۱۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه امام صادق علیه السلام (قم - ایران)
سرشناسه: موسسه‌امام‌صادق (ع). کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۵ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی ۱۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی
نویسنده جلد 2،3: آیة الله رضا استادی
خیام، قم، ۱۳۵۷ش.، 3 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه آیت الله بروجردی( کرمانشاه ـ ایران ) ۱۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه آیت الله بروجردی( کرمانشاه ـ ایران )
سرشناسه: مدرسه‌ آیه‌الله‌ بروجردی‌ (قده‌). کتابخانه‌
سرور (چاپخانه)، چاپ اول، بی جا، ۱۳۸۰ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدوقی یزد( یزد ـ ایران ) ۱۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدوقی یزد( یزد ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه‌ صدوقی‌ یزدی‌
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی (کاشان ـ ایران) ۱۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی (کاشان ـ ایران)
سرشناسه: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان. کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
فهرست نسخه های خطی خاندان میبدی(کرمانشاه ـ ایران) ۱۹. فهرست نسخه های خطی خاندان میبدی(کرمانشاه ـ ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
فهرست نسخه های خطی خورشید گردیزی (ملتان ـ پاکستان) ۲۰. فهرست نسخه های خطی خورشید گردیزی (ملتان ـ پاکستان)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.
مخطوطات مکتبة النجومی( کرمانشاه ـ ایران ) ۲۱. مخطوطات مکتبة النجومی( کرمانشاه ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه‌ نجومی‌ (کرمانشاه‌)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
مخطوطات مکتبة مدرسه الامام البروجردی( کرمانشاه ـ ایران ) ۲۲. مخطوطات مکتبة مدرسه الامام البروجردی( کرمانشاه ـ ایران )
سرشناسه: مدرسه آیت‌الله بروجردی (کرمانشاه).کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
مخطوطات مکتبة المیبدی( مشهد ـ ایران ) ۲۳. مخطوطات مکتبة المیبدی( مشهد ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه میبدی (مشهد)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
مخطوطات مکتبة المرتضوی (مشهد ـ ایران) ۲۴. مخطوطات مکتبة المرتضوی (مشهد ـ ایران)
سرشناسه: کتابخانه مرتضوی (مشهد)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
مخطوطات دزفول (مدرسه النبوی والسید النبوی) (دزفول - ایران) ۲۵. مخطوطات دزفول (مدرسه النبوی والسید النبوی) (دزفول - ایران)
سرشناسه: مدرسه نبوی (دزفول). کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
مخطوطات مکتبة عبدالعظیم الهادی ( ضحیان ـ الیمن ) ۲۶. مخطوطات مکتبة عبدالعظیم الهادی ( ضحیان ـ الیمن )
سرشناسه: مکتبه‌ عبدالعظیم‌ الهادی‌ (ضحیان‌، یمن‌)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
مخطوطات مکتبة الإمام الهادی( مشهد ـ ایران ) ۲۷. مخطوطات مکتبة الإمام الهادی( مشهد ـ ایران )
سرشناسه: مجتمع‌ ‌امام‌ ‌هاد‌ی‌(‌ع‌).کتابخانه‌
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
مخطوطات مکتبة الاردبیلی( قم ـ ایران ) ۲۸. مخطوطات مکتبة الاردبیلی( قم ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه‌ اردبیلی‌ (قم‌)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
مخطوطات مکتبة المدرسة الإسماعیلیة( شاهرود ـ ایران ) ۲۹. مخطوطات مکتبة المدرسة الإسماعیلیة( شاهرود ـ ایران )
سرشناسه: مدرسه‌ اسماعیلیه‌ (شاهرود). کتابخانه‌
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
مخطوطات السید الرضوی( کراتشی ـ باکستان ) ۳۰. مخطوطات السید الرضوی( کراتشی ـ باکستان )
سرشناسه: کتابخانه‌ سید رضوی‌ (کراچی‌)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
مخطوطات مکتبة الجزائری النجفی (النجف الاشرف ـ العراق ) ۳۱. مخطوطات مکتبة الجزائری النجفی (النجف الاشرف ـ العراق )
سرشناسه: مکتبه‌ الجزائری‌ النجفی‌ (نجف‌ اشرف‌)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
مخطوطات مکتبة فحول القزوینی( قزوین ـ ایران ) ۳۲. مخطوطات مکتبة فحول القزوینی( قزوین ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه‌ فحول‌ قزوینی‌ (قزوین‌)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
فهرست نسخه های کتابخانه شخصی میبدی( کرمانشاه ـ ایران ) ۳۳. فهرست نسخه های کتابخانه شخصی میبدی( کرمانشاه ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه میبدی (کرمانشاه)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ق.، 2 جلد
فهرست مخطوطات الشیخ محمد الرشتی المهداة إلی مکتبة الإمام الحکیم العامة فی النجف الاشرف ۳۴. فهرست مخطوطات الشیخ محمد الرشتی المهداة إلی مکتبة الإمام الحکیم العامة فی النجف الاشرف
تراجم الرجال ۳۵. تراجم الرجال
مجموعة تراجم الأعلام الأکثرهم مغمورون تنشر موادها التاریخیة الأول مرة
السیدة سکینة بنت علی علیه السلام ۳۶. السیدة سکینة بنت علی علیه السلام
دار الذخائر، قم، ۱۴۱۲ق.
تلامذة العلامة المجلسی والمجازون منه ۳۷. تلامذة العلامة المجلسی والمجازون منه
حیاة الشریف المرتضی ۳۸. حیاة الشریف المرتضی
مطبعة الآداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۵ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه حضرت آیة الله العظمی بروجردی ۳۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه حضرت آیة الله العظمی بروجردی
سرشناسه: موسسه حضرت آیه‌الله‌العظمی بروجردی (قم). کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
الإمام الثائر السید مهدی الحیدری ۴۰. الإمام الثائر السید مهدی الحیدری
مطبعة الآداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۶ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه خان (یزد ـ ایران) ۴۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه خان (یزد ـ ایران)
سرشناسه: مدرسه خان (یزد). کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
التراث العربی فی خزانة مخطوطات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی ۴۲. التراث العربی فی خزانة مخطوطات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله عظمی مرعشی نجفی
فهرست کتب خطی کتابخانه سید محمد حجت کوهکمره ای ۴۳. فهرست کتب خطی کتابخانه سید محمد حجت کوهکمره ای
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ق.
فهرست مخطوطات خزانة الروضة الحیدریة فی النجف الاشرف ۴۴. فهرست مخطوطات خزانة الروضة الحیدریة فی النجف الاشرف
مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف، 1971م.
فهرست نسخه های خطی دانشگاه بوعلی (همدان- ایران) ۴۵. فهرست نسخه های خطی دانشگاه بوعلی (همدان- ایران)
سرشناسه: دانشگاه بوعلی‌سینا. کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۴ش.
شاعران فارسی سرا ۴۶. شاعران فارسی سرا
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۵ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه علمیه  آیة الله العظمی خوئی قدس‌ سره‌ مشهد مقدس‌ - ایران‌ ۴۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه علمیه آیة الله العظمی خوئی قدس‌ سره‌ مشهد مقدس‌ - ایران‌
سرشناسه: مدرسه‌ علمیه‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ خوئی‌. کتابخانه‌
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.
علی هامش الذریعة ۴۸. علی هامش الذریعة
نشر نور، قم، ۱۴۳۰ق.
عقل و ذوق ۴۹. عقل و ذوق (تألیف و تحقیق)
نویسنده: علی مظهر اصفهانی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
فهرس مخطوطات مکتبة آیة الله النجفی ۵۰. فهرس مخطوطات مکتبة آیة الله النجفی
• قبیله عالمان دین، عسکریه، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
عرض حال ۵۱. عرض حال
دار المحقق، چاپ اول، قم، ۱۴۰۱ش.
ترجمه:
رابطة العالم الاسلامی قبس من ولاء علی علیه السلام ۵۲. رابطة العالم الاسلامی قبس من ولاء علی علیه السلام
نویسنده: میرزا خلیل کمره ای
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۹۲ق.
تصحیح و تحقیق:
الامام الحسین علیه السلام و اصحابه ۵۳. الامام الحسین علیه السلام و اصحابه (تحقیق)
عرض‌ تاریخی‌ معمق‌ لواقعه‌ الطف‌ و استشهاد الامام‌ الحسین‌ علیه‌السلام‌ و تراجم‌ تحقیقیه‌ لمن‌ حضر الواقعه‌ من‌ الاصحاب‌ رجالا و نساء
نویسنده: فضل علی قزوینی
• قم، ۱۴۱۵ق.
دیوان ابی المجد الشیخ محمد رضا النجفی الاصبهانی ۵۴. دیوان ابی المجد العلامه الاکبر الشیخ محمدالرضا النجفی الاصبهانی (تحقیق)
شاعر: آیة الله شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی
• دیوان ابی المجد الشیخ محمد رضا النجفی الاصبهانی ، د‌ار ‌الذخائر [مرکز پخش‌]، چاپ اول، قم، ۱۴۰۸ق. برابر ۱۳۶۶ش.
قواعد المرام فی علم الکلام ۵۵. قواعد المرام فی علم الکلام (تحقیق)
ریاض العلماء وحیاض الفضلاء ۵۶. ریاض العلماء وحیاض الفضلاء (تحقیق)
تکملة أمل الآمل ۵۷. تکملة أمل الآمل (تحقیق)
تعلیقة أمل الآمل ۵۸. تعلیقة أمل الآمل (تحقیق)
تتمیم أمل الآمل ۵۹. تتمیم أمل الآمل (تحقیق)
تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین ۶۰. تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین (تحقیق)
نویسنده: علامه حلی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۰۴ق.، محقق: هادی یوسفی، با مقدمه: حسین اعلمی
فقه القرآن ۶۱. فقه القرآن (تحقیق)
ما نزل من القرآن فی اهل البیت (‌علیهم‌‌السلام‌) ۶۲. ما نزل من القرآن فی اهل البیت (‌علیهم‌‌السلام‌) (تحقیق)
نویسنده: حسین بن حکم، قرن3ق.
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، 1975م.
ضیافة الاخوان و هدیة الخلان ۶۳. ضیافة الاخوان و هدیة الخلان (تحقیق)
نویسنده: رضی الدین محمد قزوینی
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ق.
نهج الایمان ۶۴. نهج الایمان (تحقیق)
نویسنده: علی ابن جبیر
مجتمع امام هادی علیه السلام، چاپ دوم، مشهد، ۱۴۱۸ق.
الذخیره فی علم الکلام ۶۵. الذخیره فی علم الکلام (تحقیق)
منیة المرید فی ادب المفید و المستفید ۶۶. منیة المرید فی ادب المفید و المستفید (تحقیق)
أمل الأمل ۶۷. امل الآمل فی تراجم علماء جبل عامل (تصحیح)
نویسنده: شیخ حر عاملی
• أمل الأمل، مکتبة الاندلس، چاپ اول، بغداد، ۱۳۸۵ق.، 2 جلد
ویراستاری و مقدمه:
البیان عما فی لسان المیزان ۶۸. البیان عما فی لسان المیزان (مقدمه)
دراسه‌ مقارنه‌ بین‌ الکتب‌ الرجالیه‌ الاربعه‌ عند الامامیه‌ و کتاب‌ لسان‌ المیزان‌ لابن‌ حجرالعسقلانی‌
نویسنده: مضر الحلو
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۲۳ق.
محضر الشهود فی رد الیهود ۶۹. محضر الشهود فی رد الیهود (مقدمه)
اشراف و نشر:
رسائل الشریف المرتضی ۷۰. جواب المسائل التبانیات (ج1و2و3 با اشراف و اشراف و نشر و ج4 به کوشش)
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
• رسائل الشریف المرتضی، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۵ق.، 4 جلد، ج 1و2و3 به کوشش: مهدی رجائی
۷۱. فضل زیارة الحسین (علیه السلام) (اعداد)
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار[محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌] ۷۲. ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار[محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌]
فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی ۷۳. فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی
سرشناسه: مرکز احیاء میاث اسلامی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری، سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، 5 جلد
مستدرک الذریعة الی تصانیف الشیعة ۷۴. مستدرک الذریعة الی تصانیف الشیعة (کوشش در نشر)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.، 2 جلد
آثاری درباره سید احمد حسینی اشکوری:
حدیث عشق ۱. حدیث عشق
جلد 1 به کوشش: سهل علی مددی
جلد 2و3و5و6 به کوشش: نادر مطلبی کاشانی، محمد حسین مرعشی
جلد 7 به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
جلد 8 به کوشش: فریبا افکاری
جلد 9 به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی
رنج و گنج ۲. رنج و گنج
یادمان نامه میراث شناس معاصر سید احمد حسینی اشکوری
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، آذر ۱۳۸۴ش.