اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فخرالدین نصیری امینی
فخرالدین نصیری امینی
آثار موجود در کتابخانه
گنجینه خطوط ۱. گنجینه خطوط
علماء اعلام و دانشمندان کرام و شعرای عظام و...
• چاپ اول، تجریش، ۱۴۰۹ق.، 3 جلد
پیمبران و خمسه طیبه ، با تصویر خطوط علماء اعلام و دانشمندان کرام و ... ۲. پیمبران و خمسه طیبه ، با تصویر خطوط علماء اعلام و دانشمندان کرام و ...
ذیلی بر کتاب گنجینه خطوط
سرشناسه: فخر الدین نصیری امینی
چاپخانه حیدری، چاپ اول، تجریش، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
اشراف و نشر:
لمعة النور والضیاء فی ترجمة السید أبی الرضا ۳. لمعة النور والضیاء فی ترجمة السید أبی الرضا (کوشش در نشر)
دیوان صدر الافضل نصیری امینی ۴. دیوان صدر الافضل نصیری امینی (کوشش در نشر)
شاعر: صدرالافاضل امینی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
آثاری درباره فخرالدین نصیری امینی:
زندگینامه فخرالمحققین ابوالفضائل و المکارم محمد رضا فخرالدین نصیری امینی ۱. زندگینامه فخرالمحققین ابوالفضائل و المکارم محمد رضا فخرالدین نصیری امینی
نویسنده: حورا نصیری امینی
• تهران، ۱۳۷۲ش.