اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید محمدحسین حکیم
سید محمدحسین حکیم
سید محمدحسین حکیم
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های زنگی پور (مولانا علی حسین، مولانا محمد ابراهیم) (زنگی پور - هند) ۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های زنگی پور (مولانا علی حسین، مولانا محمد ابراهیم) (زنگی پور - هند)
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۲. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
مجلس شورای ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۰۵ق.، 43 جلد
مجلس شورای ملی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، مهر ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
نسخه های خطی شروح و ترجمه های صحیفه سجادیه ۳. نسخه های خطی شروح و ترجمه های صحیفه سجادیه
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه معمار باشی (تهران - ایران) ۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه معمار باشی (تهران - ایران)
سرشناسه: مدرسه معمارباشی (تهران). کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، تهران، ۱۳۸۵ش.
فهرست نسخه های خطی مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی عصر عج)(تهران ـ ایران) ۵. فهرست نسخه های خطی مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی عصر عج)(تهران ـ ایران)
به ضمیمه چاپ عکسی مجموعه ای کهن در علم نجوم (ذخائر کتابخانه های ایران ـ شماره 4)
سرشناسه: مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی‌عصر ع) تهران. کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
فهرست نسخه های خطی مدرسه صدر (تهران ـ ایران) ۶. فهرست نسخه های خطی مدرسه صدر (تهران ـ ایران)
سرشناسه: مدرسه صدر ( تهران). کتابخانه
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
فهرست نسخه های خطی اهدایی حسین علی محفوظ به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۷. فهرست نسخه های خطی اهدایی حسین علی محفوظ به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
قصیده ای نویافته از کسائی ۸. قصیده ای نویافته از کسائی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.، 20 جلد
اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن ‌پژوهی، نسخه ‌شناسی و فهرستنگاری) ۱۰. اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن ‌پژوهی، نسخه ‌شناسی و فهرستنگاری)
نسخه شناسی آثار علامه کلباسی و ابوالمعالی ۱۱. نسخه شناسی آثار علامه کلباسی و ابوالمعالی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی ۱۲. فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی
سرشناسه: کتابخانه‌ و موزه‌ ملی‌ ملک‌
نویسنده (ج. 1-10): استاد ایرج افشار
نویسنده (ج.1-10): استاد محمدتقی دانش پژوه
• فهرست نسخه های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک (موقوفه آستان قدس رضوی)، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.، 10 جلد، با همکاری: احمد منزوی
محمد تقی دانش پژوه ۱۳. محمد تقی دانش پژوه
• محمّد تقی دانش پژوه، خانه کتاب ، تهران، ۱۳۹۴ش.
اوراق زرین ۱۴. اوراق زرین
ابیات فارسی در مجالس تفسیر قرآن در آغاز قرن ششم هجری در نیشابور ۱۵. ابیات فارسی در مجالس تفسیر قرآن در آغاز قرن ششم هجری در نیشابور
• ضمیمۀ گزارش میراث شماره 78-79، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸ش.
مأخذ شناسی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و شهر ری ۱۶. مأخذ شناسی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و شهر ری
ویراستاری و مقدمه:
فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (تالیف شده در 1328- 1338ق) ۱۷. فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (مقدمه)
نسخه برگردان دستنویس شماره 21564 کتابخانه مجلس شورای اسلامی
گردآورنده: کتابخانه سلطنتی تهران
• فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (تالیف شده در 1328- 1338ق)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
الصحیفة السجادیّة الکاملة ۱۸. الصحیفة السجادیّة الکاملة (مقدمه)
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
املاء: امام سجاد علیه السلام
بنیاد محقق طباطبائی، قم، چاپ اول، تیر ۱۳۹۴ش.
اشراف و نشر:
مُختارات مِن مَخْطوطاتِ تُرکیا ۱۹. مُختارات مِن مَخْطوطاتِ تُرکیا (إعداد)
نویسنده: محقق طباطبائی
بنیاد محقق طباطبائی، قم، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۹ق. برابر ۱۳۹۶ش. برابر 2018م.
نشریات:
۱. فرهنگ‌‌بان (مشاور)
۲. نامه ایران و اسلام (مدیر داخلی)
آثار ترجمه شده:
الموسوعة السجادیة ۳. الموسوعة السجادیة
الصحیفة السجادیة
نویسنده: برهان بخاری، عرفان برهان بخاری
نویسنده جلد 2،3: احمد ماجد
نویسنده جلد 3،2: سمیر خیرالدین
مترجم جلد 3: محمد زراقط
معهد المعارف الحکمیة، بیروت، 2006م.، 3 جلد
مقالات موجود در سایت:
سه دستخط جدید از شهید ثانی ۱. سه دستخط جدید از شهید ثانی
مقدمۀ مختارات من مخطوطات ترکیا ۲. مقدمۀ مختارات من مخطوطات ترکیا
کتاب‌های وقف شده بر کتابخانۀ ربع رشیدی ۳. کتاب‌های وقف شده بر کتابخانۀ ربع رشیدی
تناقض در مبانی، اشتباه در معانی (نگاهی انتقادی به کتاب‌آرایی نسخه‌های هنری دوره قاجار) ۴. تناقض در مبانی، اشتباه در معانی (نگاهی انتقادی به کتاب‌آرایی نسخه‌های هنری دوره قاجار)