اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   تقی بینش
تقی بینش
آثار موجود در کتابخانه
مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستان های ایران ۱. مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستان های ایران
فهرست نسخه های خطی ۲. فهرست نسخه های خطی
نویسنده: کاظم مدیر شانه چی، عبد الله نورانی
• فهرست نسخه های خطی چهار کتابخانه مشهد، فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۵۱ش.، 2 جلد
سه رساله فارسی در موسیقی ۳. سه رساله فارسی در موسیقی
موسیقی دانشنامه علائی [ابن سینا] ، موسیقی رسائل اخوان الصفا، کنز التحف [حسن کاشی]
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.