اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد باقر حجتی
محمد باقر حجتی
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران ۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. دانشگاه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی‌. کتابخانه‌
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۵ش.، 2 جلد، محقق: استاد محمدتقی دانش پژوه
فهرست موضوعی نسخه های خطی عربی در کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران و تاریخ علوم و تراجم دانشمندان اسلامی ۲. فهرست موضوعی نسخه های خطی عربی در کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران و تاریخ علوم و تراجم دانشمندان اسلامی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
سیری در سیره نویسی و مروری بر احوال و آثار پاره ای از سیره نویسان ۳. سیری در سیره نویسی و مروری بر احوال و آثار پاره ای از سیره نویسان
سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو ۴. سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو
بنیاد قرآن، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۶۰ش.
اسباب النزول ۵. اسباب النزول
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
اسلام و تعلیم و تربیت ۶. اسلام و تعلیم و تربیت
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۷ش.
ترجمه:
روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی ۷. روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
رسائل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی ۸. رسائل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی (تصحیح)
ویراستاری و مقدمه:
فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن ۹. فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن (مقدمه)
به کوشش: علی اکبر خانمحمدی
مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
نشریات:
۱. شیعه شناسی (سردبیر)
الهیات،تاریخ و جامعه شناسی شیعیان