اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد منزوی
احمد منزوی
احمد منزوی
آثار موجود در کتابخانه
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۱. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
مجلس شورای ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۰۵ق.، 43 جلد
مجلس شورای ملی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، مهر ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش ۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش
سرشناسه: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. کتابخانه گنج‌بخش
نویسنده: محمد حسین تسبیحی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، آذر ۱۳۵۷ش.، 4 جلد
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، راولپندی، ۱۳۵۰ش.، 3 جلد
فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان ۳. فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۱۱ق. برابر ۱۳۷۰ش. برابر 1991م.، 13 جلد
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، تهران، ۱۳۸۲ش.، 13 جلد
فهرست نسخه های خطی فارسی ۴. فهرست نسخه های خطی فارسی
مؤسسه فرهنگی منطقه ای، تهران، ۱۳۴۸ش.، 6 جلد
فهرستواره کتابهای فارسی ۵. فهرستواره کتابهای فارسی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ش.، 10 جلد
فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی ۶. فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی
سرشناسه: کتابخانه‌ و موزه‌ ملی‌ ملک‌
نویسنده (ج. 1-10): استاد ایرج افشار
نویسنده (ج. 14): سید محمدحسین حکیم
نویسنده (ج.1-10): استاد محمدتقی دانش پژوه
کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.، 10 جلد
تصحیح و تحقیق:
۷. مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال (تصحیح)
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
چاپخانه دولتی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ق.
آثاری درباره احمد منزوی:
حدیث عشق ۱. حدیث عشق
جلد 1 به کوشش: سهل علی مددی
جلد 2و3و5و6 به کوشش: نادر مطلبی کاشانی، محمد حسین مرعشی
جلد 7 به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
جلد 8 به کوشش: فریبا افکاری
جلد 9 به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی
دانش و فرزانگی ۲. دانش و فرزانگی
سیری در زندگی و آثار استاد احمد منزوی
گردآورنده: علی رفیعی علامرودشتی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، ویراستار: علی بهرامیان، با مقدمه: علی بهرامیان