اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سعید نفیسی
سعید نفیسی
آثار موجود در کتابخانه
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۱. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
مجلس شورای ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۰۵ق.، 43 جلد
مجلس شورای ملی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، مهر ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر ۲. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر
از آغاز سلطنت قاجار تا سرانجام فتحعلی شاه
سرشناسه: سعید نفیسی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
تاریخ تمدن ایران ساسانی ۳. تاریخ تمدن ایران ساسانی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ۴. محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی
سرشناسه: سعید نفیسی
اهورا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
زندگی و کار و اندیشه و روزگار پورسینا ۵. زندگی و کار و اندیشه و روزگار پورسینا
مؤسسه انتشارات دانش، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۹ش.
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
۶. مقالات سعید نفیسی در زمینه زبان و ادب فارسی
در پیرامون تاریخ بیهقی ۷. در پیرامون تاریخ بیهقی
شامل مجموعه اسناد و تاریخ غزنویان و آثار گمشده ابوالفضل بیهقی
کتابفروشی فروغی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۲ش.، 2 جلد
سرچشمه تصوف در ایران ۸. سرچشمه تصوف در ایران
به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
بابک خرم دین ۹. بابک خرم دین
دلاور آذربایجان
به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ خاندان طاهری ۱۰. تاریخ خاندان طاهری
به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
اساطیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
تاریخ اجتماعی ایران ۱۱. تاریخ اجتماعی ایران
از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان
به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۲. تاریخ ادبیات روسی
تا پایان دوره پیش از انقلاب
سرشناسه: سعید نفیسی
طوس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
تصحیح و تحقیق:
کلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی ۱۳. کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی (تصحیح و مقدمه)
شاعر: ابراهیم عراقی همدانی
• کلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی، انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۰ش.
سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر ۱۴. سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
سرشناسه: ابوسعید ابوالخیر
شاعر: ابوسعید ابوالخیر
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
دستور الوزراء ۱۵. دستور الوزراء (تصحیح)
شامل‌ احوال‌ وزرای‌ اسلام‌ تا انقراض‌ تیموریان‌
نویسنده: غیاث الدین خواندمیر
اقبال، تهران، ۱۳۱۷ش.
ویراستاری و مقدمه:
۱۶. اصول نامه‌نگاری و انشاء برای همه بویژه دانش‌آموزان دبیرستانها و دانشجویان دانشکده‌ها (مقدمه)
نویسنده: عنایت الله شکیباپور
کتابفروشی فروغی، چاپ ششم، تهران، ۲ش.
۱۷. کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی (مقدمه)
مترجم آیات و روایات و کلمات عربی: حسن طارمی
نشر چکامه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، مصحح: علی کاتبی
۱۸. حماسه ملی ایران (مقدمه)
سرشناسه: تئودور نولدکه
مترجم: بزرگ علوی
سپهر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
کلیات دیوان وحشی بافقی ۱۹. کلیات دیوان وحشی بافقی (مقدمه)
سرشناسه: کمال الدین وحشی بافقی
شاعر: کمال الدین وحشی بافقی
انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۴۲ش.، با تعلیق: م . درویش
دیوان کامل شیخ بهائی ۲۰. دیوان شیخ بهائی (مقدمه)
شامل اشعار و آثار فارسی
سرشناسه: محمد بن حسین شیخ بهائی
شاعر: شیخ بهاء الدین عاملی
نشر چکامه، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: علی کاتبی
• دیوان کامل شیخ بهائی، گلشائی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
لب لباب مثنوی ۲۱. لب لباب مثنوی (مقدمه)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: کمال الدین حسین کاشفی
بنگاه مطبوعاتی افشاری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: نصرالله تقوی